Spring naar de content

Week van het vergeten kind

Geplaatst: dinsdag 29 januari 2019

Van 29 januari t/m 4 februari is er extra aandacht voor de kwetsbare groep vergeten kinderen tijdens de ‘Week van het vergeten kind’.

Het vergeten kind staat voor kinderen die om verschillende redenen niet bij hun ouders kunnen wonen. Het gaat om duizenden kinderen voor wie de thuisomgeving niet veilig is. Daardoor komen deze kinderen (46.000 in ons land) in aanraking met jeugdzorg en verblijven zij ergens anders dan bij hun ouders.

Deze beschadigde en getraumatiseerde kinderen hebben een stabiele omgeving nodig met een positief perspectief. De huidige realiteit is echter dat te veel kinderen gaan meedraaien in ‘de carrousel’ van de hulpverlening, waarbij ze continu moeten doorverhuizen naar een andere plek, groep of pleeggezin. Daardoor moeten zij telkens opnieuw beginnen, zien iedere keer andere gezichten, een nieuwe school. Zo herstelt een kind niet van fysieke en mentale klappen. Dit moet anders vindt de stichting ‘Het Vergeten Kind’.

Werkgroep Kinderzorg Bernhoven

Binnen Bernhoven bestaat de Werkgroep Kinderzorg die zich richt op de psychosociale zorg aan kinderen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben en/of geen veilig thuis hebben. Naar verluid zijn jáárlijks 119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van een vorm van (emotionele of fysieke) kindermishandeling , dat betreft dus in iedere schoolklas van dertig leerlingen gemiddeld één kind. Bovendien overlijden 30-50 kinderen per jaar als gevolg van verschillende vormen van kindermishandeling.

Volgens de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ zijn zorgverleners verplicht om te handelen bij vermoedens van verwaarlozing, huiselijk geweld of kindermishandeling. Leidraad hierbij is de landelijke meldcode die per 1 januari 2019 aangepast en aangescherpt is. Op de website van Bernhoven vindt u een folder over hoe wij omgaan met een veilige omgeving voor kinderen en een folder over hoe een melding in zijn werk gaat.

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de website www.hetvergetenkind.nl