Spring naar de content

Samen werken aan een financieel en bedrijfsmatig gezond Bernhoven

Geplaatst: dinsdag 05 april 2022

De raad van commissarissen van Bernhoven, banken en verzekeraars hebben het masterplan besproken. Zij onderschrijven op hoofdlijnen de gekozen oplossingsrichting. Het masterplan is vervolgens op 22 maart 2022 aangeboden aan de ondernemingsraad en cliëntenraad met het verzoek hierover advies uit te brengen. De verwachting is dat na ontvangst van het advies met de uitvoering van het masterplan kan worden gestart. De verwachting is verder dat na uitvoering van het masterplan Bernhoven in 2024 weer een financieel gezond ziekenhuis zal zijn. De komende twee jaar staan in het teken van ‘Samen werken aan een financieel en bedrijfsmatig gezond Bernhoven’.

Niets doen is geen optie

Ingrijpen in de bedrijfsvoering van Bernhoven is nodig om ervoor te zorgen dat de kosten niet groter zijn dan onze inkomsten. Niets doen is geen optie. In de komende twee jaar is een ombuiging nodig van 20 miljoen euro om ervoor te zorgen dat de begroting eind 2023 weer sluitend is.  De ombuiging is uitgewerkt in het masterplan. Dit plan bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste gaat het plan in op het verbeteren van de opbrengst. Ten tweede wordt gesproken over afbouw van personeelsleden/ kosten en ten derde wordt in het plan ingegaan op de samenwerking met een partner.

 1            Verbeteren van de opbrengst

Het voornemen is om de opbrengst van Bernhoven te verbeteren door a) behandelingen beter te registreren en b) ervoor te zorgen dat ‘zinnige zorg’ ook daadwerkelijk door alle zorgverzekeraars wordt betaald. Het beter registreren van onze activiteiten vereist discipline en kennis bij onze zorgprofessionals. Een werkgroep gaat hier op korte termijn mee aan slag. Daarnaast zijn wij in gesprek met zorgverzekeraars om goede aanvullende financiële afspraken te maken voor 2021. Tegelijkertijd zijn we met banken en zorgverzekeraars in gesprek over transitiekosten en transitietijd gedurende de uitvoering  van het masterplan (2022/ 2023).

2             Afbouw personeelsleden/ kosten

De ingreep met de grootste impact voor de medewerkers van Bernhoven is de afbouw van het aantal personeelsleden met 110 FTE. Deze afbouw is al ingezet door natuurlijk verloop maar zal in overleg met de ondernemingsraad naar verwachting geformaliseerd worden vanaf 1 mei aanstaande en loopt tot eind 2023. Tachtig procent van de afbouw gebeurt in de stafdiensten en twintig procent in de zorggerelateerde afdelingen en vakgroepen. Het merendeel van de afbouw gebeurt door natuurlijk verloop en door het herinrichten van functies en taken. Voor de groep met actief verloop volgt een sociaal plan waarbij het uitgangspunt is om de medewerkers zoveel mogelijk te begeleiden van werk naar werk. Binnenkort worden de medewerkers die het betreft hierover geïnformeerd.

3             Samenwerkingspartner

Het onderzoek naar de samenwerking met de preferred partner is in de laatste fase om tot een definitieve keuze te komen. We verkennen met de beoogde partners de mogelijkheden tot onder andere het versterken van inkoopkracht, backoffice samenwerking, bedrijfskundige kennis en optimalisatie van juiste zorg op de juiste plek. Tevens wordt de mogelijkheid verkend dat een preferred partner gaat investeren in onder andere de ontwikkeling van ICT en medische technologie in het ziekenhuis. Eind april is het naar verwachting duidelijk wie de samenwerkingspartner gaat worden en wordt er een intentieverklaring getekend. Na de keuze van de partner start de verdere uitwerking van de samenwerking.  Meer informatie daarover volgt te zijner tijd.

Focus

De doelen die zijn gesteld in het masterplan zijn haalbaar, ingrijpend voor de organisatie en haar medewerkers en vragen focus voor de komende jaren. Echter de koers is helder en collega’s zijn bereid er samen de schouders onder te zetten in het belang van de continuïteit. Bernhoven blijft een volwaardig ziekenhuis voor en door de regio en de goede kwaliteit van zorg is onze hoogste prioriteit.