Spring naar de content

Behandelbeperkingen, wel of niet reanimeren?

Wanneer u in Bernhoven wordt opgenomen, wordt met u ook over behandelbeperkingen gesproken. U kunt met uw arts bespreken of u onder bepaalde omstandigheden behandelingen niet wilt ondergaan. Andersom kan ook de arts u deze vraag stellen. Het is belangrijk om goed over dit onderwerp na te denken. Deze folder kan u daarbij helpen.

Wat zijn behandelbeperkingen?

We spreken over behandelbeperkingen wanneer u met uw arts afspraken maakt over de grenzen die aan uw behandeling gesteld worden. Dat kan bijvoorbeeld bij een hartstilstand waarbij geen poging meer gedaan wordt om te reanimeren. Andere voorbeelden zijn geen antibiotica toedienen, geen bloedtransfusie, niet kunstmatig beademen, geen nierfunctievervangende behandeling ondergaan, of geen overplaatsing naar een intensive care afdeling.

Wanneer wordt een behandelbeperking afgesproken?

In principe doen we er alles aan om patiënten te genezen. Als er geen behandelbeperkingen zijn afgesproken, zullen wij u reanimeren bij een hartstilstand, wordt u overgeplaatst naar de Intensive Care bij een ernstig probleem, etc.

Er kunnen redenen zijn om wél over behandelbeperkingen te spreken:

Op eigen verzoek:

☐  U heeft weloverwogen het besluit genomen dat bepaalde behandelingen niet worden toegepast, dus op eigen verzoek. Het is verstandig deze beslissing vast te leggen in een wilsverklaring.

Na beslissing arts:

☐  De arts vindt bepaalde handelingen op basis van medische gronden niet zinvol. De arts beslist dus dat er sprake is van medisch zinloos handelen en legt een behandelbeperking op (bijvoorbeeld niet reanimeren). Dit betekent dat u, of uw vertegenwoordiger, niet kan verlangen dat medisch zinloos handelen wordt voortgezet. Als de arts beslist dat er sprake is van medisch zinloos handelen wordt deze beslissing met u en uw familie besproken. Een behandelbeperking wordt in principe afgesproken voor de duur van de ziekenhuisopname. Bij verandering van uw gezondheidstoestand wordt de behandelbeperking(en) opnieuw overwogen. Er kunnen ook behandelbeperkingen op medische gronden worden afgesproken die voor altijd gelden. Dat geldt dan ook als u uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Wordt u daarna weer opgenomen, dan geldt die afspraak op medische gronden dus nog steeds.  

De redenen om behandelbeperkingen te overwegen zijn voor ieder mens zeer persoonlijk. Dat heeft vaak te maken met de omstandigheden waarin u zich bevindt, of wellicht speelt uw geloofsovertuiging ook een belangrijke rol. Enkele voorbeelden die voor u aanleiding kunnen zijn om over behandelbeperking na te denken zijn:

  • Een ernstige ziekte op hoge leeftijd en zeer weinig kans op genezing.
  • Een bepaalde levensovertuiging die voor u reden is om af te zien van bloedtransfusie.
  • Bij een ernstige ziekte kan de arts aangeven dat opname op een intensive care afdeling niet meer zinvol is, omdat dit de kans op overleven niet vergroot. Een opname op de IC afdeling zou het lijden zelfs kunnen verergeren.
  • Er kan sprake zijn van een uitgebreide uitzaaiing van een kwaadaardige ziekte die niet meer op een behandeling reageert. In zo’n geval is het ook niet zinvol om nieuwe problemen, zoals bijvoorbeeld infecties nog langer te behandelen.
  • Wanneer u een hoge leeftijd heeft bereikt, kan een nieuwe behandeling of opname op een IC afdeling zeer belastend, zwaar en weinig zinvol zijn.

Praten over niet reanimeren of een behandeling niet meer in te zetten of te vervolgen is niet eenvoudig. Daarom is het belangrijk dat u hier op tijd over nadenkt en hierover spreekt met uw familie en uw arts. Wanneer u hierover nadenkt, kunt u altijd een afspraak maken met uw behandelend arts.

U kunt dit ten alle tijde met uw arts bespreken. Misschien heeft u er al over nagedacht bij opname in het ziekenhuis. Maar ook als u al langer in het ziekenhuis ligt, kunt u altijd met uw arts hierover praten. Het kan ook zijn dat uw arts zelf het initiatief neemt om met u over behandelbeperking te praten.

Wat gebeurt er met de afspraken die u maakt?

De afspraken die u met uw arts maakt rond behandelbeperking worden vastgelegd in uw dossier. Dat betekent dat alle zorgverleners in Bernhoven die bij uw behandeling betrokken zijn, van uw wensen op de hoogte zijn.

Intrekken van uw besluit

Het besluit om niet te reanimeren of andere behandelbeperkingen die u als wens geuit heeft op basis van persoonlijke gronden, kunnen op elk moment door u worden herzien. Wanneer er behandelbeperkingen zijn afgesproken op medische gronden, kan dit besluit niet door u of uw familie worden herzien.

Wanneer er behandelbeperkingen zijn afgesproken op medische gronden, kan dit besluit niet door u of uw familie worden herzien. (zie de uitleg onder alinea ‘Wanneer wordt een behandelbeperking afgesproken?/Na beslissing arts)

Wilsverklaring

Het is belangrijk en verstandig om uw wensen rond behandelbeperking in bepaalde situaties vast te leggen in een wilsverklaring. In zo’n verklaring beschrijft u welke omstandigheden voor u reden zijn om niet te worden gereanimeerd of welke andere behandelbeperkingen u belangrijk vindt. Deze verklaring moet u voorzien van uw naam, datum en handtekening. Dat is belangrijk, omdat een arts alleen mag handelen volgens uw wensen bij een duidelijke en ondertekende verklaring.

Wat is reanimeren?

Er kan een hartstilstand optreden of de ademhaling stopt. In zo’n geval wordt gestart met reanimatie. Bij reanimatie wordt geprobeerd om het hart en de ademhaling weer op gang te krijgen. Dat gebeurt door middel van hartmassage, kunstmatige beademing, medicijnen of het toedienen van elektrische schokken.

Een reanimatie is een ingrijpende handeling. De kans van slagen is afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de snelheid waarmee de reanimatie wordt opgestart. Als een reanimatie gedeeltelijk slaagt, gaat het hart wel weer kloppen, maar komt de patiënt niet meer goed bij bewustzijn doordat er schade aan de hersenen is opgetreden. In zo’n geval kan de patiënt blijvend invalide zijn.

De kans van slagen van een reanimatie

Wanneer u in Bernhoven wordt opgenomen, wordt met u ook over behandelbeperkingen gesproken. U kunt met uw arts bespreken of u onder bepaalde omstandigheden behandelingen niet wilt ondergaan. Andersom kan ook de arts u deze vraag stellen. Het is belangrijk om goed over dit onderwerp na te denken. Deze folder kan u daarbij helpen.

Vragen

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze folder nog vragen heeft. Aarzel dan ook niet om deze te stellen aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundigen. De verpleegkundige kan altijd een afspraak maken met uw behandelend arts wanneer u dat wenst..