Spring naar de content

Omgaan met uw persoonsgegevens en medisch dossier

Uw medisch dossier bevat gegevens met betrekking tot onderzoek, behandeling en doorverwijzing. Alle gegevens in uw dossier worden strikt vertrouwelijk behandeld. De gegevens kunnen alleen opgevraagd worden door medewerkers van Bernhoven die daartoe bevoegd zijn. Artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners zijn tot geheimhouding verplicht over alle zaken die zij in hun beroep tegenkomen. Deze folder informeert u over uw rechten en plichten als patiënt als het gaat over uw medisch dossier.

U hebt recht op inzage in uw dossier, maar ook recht op aanvulling, correctie en vernietiging van uw medisch dossier als daar aanleiding toe bestaat. Uw behandelend arts wordt altijd op de hoogte gesteld van uw verzoek om inzage.

U wilt uw dossier inzien, kan dat?

Dat kan want u heeft recht op inzage van alle gegevens die over u in het dossier zijn opgenomen. Het dossier blijft eigendom van het ziekenhuis, u krijgt een kopie van uw dossier of de delen daaruit die u wilt hebben. 

Wat zit er in het dossier?

In het dossier vindt u:

 • Uw persoonlijke gegevens;
 • Aantekeningen over uw gezondheidstoestand;
 • Gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen;
 • Bevindingen van uw behandelend arts;
 • Bevindingen van overige betrokken artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners;
 • Operatieverslagen, onderzoeksuitslagen;
 • Correspondentie (met onder meer uw huisarts).

Inzage door derden

Uw familieleden hebben alleen recht op inzage van uw dossier als ú daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Kinderen

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot twaalf jaar hebben recht op directe inzage in het dossier van het kind tenzij de arts van mening is dat inzage door de ouders niet in het belang van het kind is. Kinderen tussen twaalf en zestien jaar moeten persoonlijk instemming geven voor het opvragen van gegevens. Wie ouder dan zestien jaar is, kan zelfstandig om inzage vragen.

Wilsonbekwame patiënten

De wettelijk vertegenwoordiger is bevoegd tot inzage.

Nabestaanden

De wet kent geen inzagerecht voor nabestaanden. De privacy van de patiënt blijft ook na de dood beschermd. Wanneer nabestaanden na het overlijden van een familielid met vragen of twijfels achterblijven, kunnen zij contact opnemen met de verpleegkundige of de behandelend arts.

Wat moet u doen als u uw dossier wilt inzien?

Als u onder behandeling bent en inzage wilt in uw dossier dan kunt u om inzage vragen bij uw behandelend arts of een verpleegkundige van de afdeling waar u bent opgenomen.

Bent u niet meer onder behandeling maar u wilt inzage in uw dossier, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen. Stuur uw brief naar: Bernhoven, afdeling medisch archief, Postbus 707, 5400 AS Uden en vermeld uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer, uw wens tot inzage en de periode waarover u inzage wenst.

 • Na ontvangst van uw schriftelijke verzoek, wordt telefonisch met u een afspraak gemaakt om uw dossier in te zien. Als u zich meldt, moet u een geldig legitimatiebewijs tonen. In ons land gelden rijbewijs, paspoort of identiteitskaart als geldige legitimatie.
 • Om de medische terminologie in het dossier te kunnen duiden, kunt u uw behandelend arts vragen om uitleg. Daarvoor kunt u het beste een afspraak plannen via de betreffende polikliniek.

Wat moet u doen als u een kopie van uw dossier wilt aanvragen?

 • Als u een kopie wilt van uw dossier of van bepaalde gedeelten daaruit, ook dan moet u een schriftelijk verzoek indienen. Met het schriftelijke verzoek voor een kopie van uw dossier, moet u een kopie meesturen van een geldig legitimatiebewijs. (paspoort, Nederlands rijbewijs of identiteitskaart). Ook als u niet meer in het ziekenhuis ligt, maar wel bij een van de specialisten in behandeling bent of bent geweest, kunt u uw dossier aanvragen.
 • Uw behandelend arts wordt altijd op de hoogte gesteld van uw verzoek tot aanvraag van uw dossier.
 • Stuur uw aanvraag naar: Bernhoven, medisch archief, Postbus 707, 5400 AS Uden.
 • Het dossier wordt aangetekend naar u opgestuurd.

Kopie van een röntgenfoto op DVD

 • Wilt u een kopie van een röntgenfoto dan kunt u dit aanvragen bij het secretariaat van de afdeling radiologie.  U meldt zich daarvoor aan de balie van de afdeling radiologie. Denk aan uw legitimatiebewijs. Voor deze kopie hoeft u niet te betalen.
 • Als iemand anders namens u de kopie komt ophalen, moet u deze persoon een door u ondertekende machtiging meegeven waarin u verklaart dat hij of zij namens u de kopie ophaalt. Deze persoon moet zich kunnen legitimeren en ondertekent het formulier als bewijs van ontvangst.
 • Tel. radiologie 0413 - 40 19 62 / route 040
 • Als een ander dan u zelf een kopie aanvraagt, bijvoorbeeld een andere dan uw behandelend arts, dan moet u  hiervoor toestemming geven.

Correctie van het dossier

Het is mogelijk om feitelijke onjuistheden in uw dossier te laten verbeteren. Als u van mening bent dat de gegevens in uw medisch dossier inhoudelijk niet juist zijn, kunt u uw behandelend arts vragen deze gegevens te corrigeren. U kunt uw arts ook vragen een aanvullende schriftelijke verklaring van uw hand aan het dossier toe te voegen.

Vernietiging van het dossier

Het medisch dossier wordt in Bernhoven tot twintig jaar na beëindiging van de behandeling bewaard. Wanneer u uw dossier of een deel daarvan wilt laten vernietigen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij Bernhoven, afdeling medisch archief, Postbus 707, 5400 AS Uden.

Uw ervaring in het ziekenhuis

CQI is een onderzoeksmethode om ervaringen van patiënten in het ziekenhuis, zowel tijdens opname als bij bezoek aan een polikliniek te meten. Mediquest is een organisatie die dit onderzoek uitvoert. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren heeft Mediquest uw naam en adresgegevens nodig. Deze gegevens worden door het ziekenhuis aan Mediquest doorgegeven. Daarna is het mogelijk dat u door Mediquest benaderd wordt om een aantal vragen over uw ervaringen in Bernhoven te beantwoorden. Deelname aan dit onderzoek is natuurlijk niet verplicht. En als u bezwaar heeft dat Bernhoven uw naam en adresgegevens doorgeeft aan Mediquest kunt u dat aan ons doorgeven.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met PatiëntService via tel. 0413 - 40 29 01. Mailen kan ook naar psb@bernhoven.nl