Spring naar de content

Palliatief Team (PAT) Oss-Uden-Meierijstad

Uw behandeld arts heeft contact gezocht met het regionaal palliatief adviesteam Oss-Uden-Meierijstad.

Wat is Palliatieve zorg?

Als u lijdt aan een ernstige ongeneeslijke ziekte komt er een tijd dat de behandeling en zorg niet meer gericht zijn op genezing maar vooral op kwaliteit van leven. Bij palliatieve zorg ligt de nadruk op voorkomen van klachten en als deze toch optreden , op ondersteuning en behandeling van deze klachten. Bij ieder advies wordt het evenwicht gezocht tussen de voor- en nadelen van een behandeling, de ernst van de klachten en de vooruitzichten en wensen die u als patiënt heeft.  Uiteraard spelen daarbij ook de vragen en verwachtingen dieen uw naasten hebben een rol.

Wat doet het regionaal palliatief team?

Het palliatief team bestaat uit diverse medisch specialisten waaronder de oncoloog, longarts, geriater, anesthesist, MDL-arts, huisarts en specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast uit verpleegkundig consulenten palliatieve zorg uit zowel het ziekenhuis als de thuiszorg en een verpleegkundige in opleiding tot specialist palliatieve zorg (VioS). Ook  zijn diverse andere specialisten betrokken bij het team, bijvoorbeeld een cardioloog, psycholoog, maatschappelijk werker, neuroloog en geestelijk verzorger. Alle betrokken artsen zijn eveneens gespecialiseerd tot palliatief arts.

Het contact wordt  gelegd via de verpleegkundig consulent palliatieve zorg/VioS die u zal bezoeken en uw situatie in kaart brengt. Zij gaat hiervoor ook in gesprek met de verpleegkundige en de arts op de afdeling waar u verblijft. Tevens maakt een medisch specialist van het PAT Oss-Uden-Veghel kennis met u en brengt een voorlopig advies uit. Dit advies wordt besproken met uw behandelend arts, hij of zij neemt deze adviezen in overleg met u op in uw behandelplan.

De rol van het palliatief team is een adviserende. Het palliatief team neemt geen behandeling over van uw arts. Het PAT Oss-Uden/veghel werkt multidisciplinair. Dat wil zeggen dat alle gedane consulten binnen het adviesteam worden besproken. Er vindt altijd een terugkoppeling hierover plaats naar uw huisarts zodat hij/zij op de hoogte is van het gegeven advies.

Het palliatief team geeft advies over:

  • Behandeling van lichamelijke klachten zoals pijn en andere symptomen, bijvoorbeeld kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, obstipatie of buikvocht.
  • Ondersteuning bij psychosociale zorgen en problemen in alle fasen van een ernstige, levensbedreigende ziekte.,
  • Ondersteuning bij levens- en spirituele vragen.
  • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan met of afzien van behandelingen en het maken van een wilsverklaring.
  • Zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospice voorzieningen of andere instellingen.
  • Ondersteuning bij het afsluiten van het leven, waardig sterven en bij rouw en verdriet.
  • Begeleiding van partner en kinderen.

Spreekuur palliatieve zorg

Bernhoven kent een spreekuur palliatieve zorg. Dit spreekuur staat open voor patiënten van Bernhoven, maar ook voor patiënten van andere behandelaars in de regio. Tijdens dit spreekuur is er ruimte voor begeleiding en advies. Wie hier behoefte aan heeft, kan op dit spreekuur terecht op verwijzing van uw behandelend specialist of huisarts.

Een verwijzing volgt in de regel als gevolg van klachten/symptomen of als er veel vragen leven rondom de palliatieve fase. Tijdens het spreekuur is er aandacht voor zowel de fysieke-, sociale, psychische alsook spirituele vragen en/of problematiek. Voorop staat de wens van u als patiënt en uw naasten. Een van onze palliatief artsen heeft tijdens dit consult een gesprek met u. Uit het consult volgt een advies.

Het palliatief spreekuur vindt altijd plaats op woensdagmorgen in Bernhoven. U kunt op dit spreekuur terecht na verwijzing door uw medisch specialist. Ook uw huisarts kan –in overleg met de behandelend specialist- door verwijzen naar dit spreekuur.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kan uw behandelend arts u naar ons verwijzen.