Spring naar de content

Een Veilig Thuis, ook onze zorg

Hoe gaat Bernhoven om met vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld?

Bernhoven hecht grote waarde aan de veiligheid en het welbevinden van alle patiënten, van (ongeboren) kinderen tot ouderen. Daarom vragen wij onze medewerkers goed op te letten. Bernhoven is wettelijk verplicht de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling na te leven.
In deze folder leggen we uit wanneer en hoe Bernhoven met deze verplichting omgaat. Wij hopen u op deze manier meer inzicht te geven in onze manier van werken en hiervoor op uw begrip te mogen rekenen.

Wat is de Meldcode?

De Meldcode is een richtlijn die is samengevat in een stappenplan. Hierin wordt aangegeven wat de behandelaar moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De vijf stappen zijn een leidraad bij het besluit van de behandelaar om wel of geen advies in te winnen en/of een melding te doen bij Veilig Thuis.

De Meldcode is in eerste instantie vooral bedoeld om de patiënt en/of de ouder(s) op de hoogte te stellen en te houden van de zorg die aanwezig is.

Werkwijze

Bij iedere patiënt t/m 17 jaar en iedere patiënt ≥70 jaar, die een bezoek aan de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) brengt, ongeacht de reden van komst, wordt altijd een zogenaamd 'screeningsformulier' ingevuld. Het screeningsformulier wordt ingevuld door de arts of de verpleegkundige. Hierbij wordt gelet op signalen die kunnen wijzen op onveiligheid of zorgen. In de meeste gevallen zal het invullen van het screeningsformulier een formaliteit zijn.

Specifiek bij kinderen die de SEH bezoeken wordt een standaard lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Dit maakt deel uit van de screening, het zogeheten top-tot-teen onderzoek. Ieder kind wordt van het hoofd tot aan de tenen nagekeken, waarbij de dokter of de verpleegkundige aan het kind vraagt zich (deel voor een deel) uit te kleden. Het maakt dus niet uit of uw kind met een klein wondje komt of dat uw kind heel erg ziek is. Het gehele onderzoek neemt een paar minuten in beslag. Wij doen dit om geen signalen te missen.

Bij volwassenen die de SEH bezoeken en er zijn vanwege uw situatie reden tot zorgen, dan is er ook aandacht voor zowel u zelf en ook voor de thuissituatie van de inwonende minderjarige kinderen. Dit valt onder de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de zogeheten Kindcheck.

Bij zorgen

Als er signalen zijn die aanleiding geven tot twijfels of zorgen, dan zal uw arts of behandelaar het wettelijk verplichte stappenplan van de Meldcode toepassen.

Wij willen de zorg bespreekbaar maken en de patiënt en/of zijn ouder(s) in een zo vroeg mogelijk stadium motiveren om hulp bij de vastgestelde zorg te accepteren. Als u geen hulp wilt aanvaarden en de zorg blijft bestaan, dan kan in een vervolgstap besloten (bespreking in de werkgroep kindermishandeling en huiselijk geweld) worden om een melding bij Veilig Thuis te doen. Veilig Thuis geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld en brengt zonodig de juiste hulp op gang.

Alles wat tijdens dit gesprek aan de orde komt, wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Geef zelf een signaal af

Zelf hulp zoeken kan als een drempel worden ervaren als u te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Een arts of andere hulpverlener kan u juist waardevol advies geven en ervoor zorgen dat u de juiste hulp vindt. Ongeacht of u nu slachtoffer bent of pleger. Deel uw zorgen met ons, zodat we samen de eerste stappen kunnen zetten om het geweld en/of de verwaarlozing te laten stoppen.

Ook kunt u altijd zelf contact opnemen met Veilig Thuis op telefoonnummer: 0800 2000.

Belang van de patiënt voorop

Onze oplettendheid kan onaangenaam overkomen bij ouders of begeleiders. Ook kunnen onze vragen confronterend zijn. Wij vragen uw begrip voor deze werkwijze. Door gebruik te maken van het screeningsformulier hoopt Bernhoven probleemsituaties vroegtijdig te herkennen. Hierdoor kunt u of uw kind direct geholpen worden, voordat de eventuele problemen nog groter worden. 

Als u vragen heeft

In Bernhoven werkt een aandachtsfunctionaris kindermishandeling (tot 18 jaar), een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld (18 tot 65 jaar) en een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling (65 jaar en ouder). Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met één van onze aandachtsfunctionarissen, via het centrale telefoonnummer van het ziekenhuis: 0413 40 40 40.

Ook kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of met de afdeling waar u of uw kind behandeld wordt. Of bezoek de website van Rijksoverheid: www.vooreenveiligthuis.nl.