Spring naar de content

Kinder- en jeugdpsycholoog

Algemeen

Uw kind is door de behandelend arts verwezen naar de kinder- en jeugdpsycholoog van Bernhoven. Deze folder geeft u informatie over het onderzoek en de behandeling door de kinder- en jeugdpsycholoog.

Kinder- en jeugdpsycholoog

De kinder- en jeugdpsycholoog is gespecialiseerd in het doen van onderzoek en het behandelen van kinderen met klachten die zowel lichamelijke als psychische oorzaken kunnen hebben.

Voorbeelden van dergelijke klachten zijn:

 • een stoornis in het ontwikkelingsniveau;
 • het moeilijk kunnen omgaan met (de gevolgen van) een chronische ziekte (zoals suikerziekte);
 • onbegrepen lichamelijke klachten, bijvoorbeeld buikpijn of hoofdpijn;
 • problemen met de zindelijkheid;
 • aandachts- en concentratieproblemen.

Afspraak

Nadat uw kind door de behandelend arts is doorverwezen, neemt de afdeling medische psychologie contact met u op voor het maken van een afspraak. De medische psychologie vindt u door routenummer 041 te volgen.

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de soort klachten, wordt voorgesteld of uw kind de eerste afspraak wel of niet mee naar het ziekenhuis komt. Tijdens deze afspraak worden u vragen gesteld over de ontwikkeling, het gedrag, de leefsituatie en de klachten van uw kind. Op basis van hetgeen is besproken, wordt meestal vervolgonderzoek voorgesteld. Ook is het mogelijk dat uw kind wordt doorverwezen naar een andere instantie voor jeugdhulpverlening.

Psychologisch onderzoek

Alvorens tot advies of behandeling te kunnen komen, is het van belang dat de psycholoog een goed beeld heeft van de klachten van uw kind. Hiervoor is soms nader onderzoek nodig. Het soort onderzoek is afhankelijk van de klachten en de leeftijd van uw kind.

Het onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • een intelligentietest
 • een ontwikkelingstest
 • persoonlijkheidsonderzoek
 • observatie van het kind
 • één of meerdere gesprekken met de ouder(s) en/of het kind
 • het invullen van een vragenlijst door de ouder(s) en/of het kind (en soms ook een leraar van het kind)

De testen zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de leeftijd van het kind en bestaan veelal uit het doen van spelletjes, het beantwoorden van vragen en het uitvoeren van opdrachten.
De meeste kinderen hebben plezier in het onderzoek en ervaren de (extra) aandacht die ze krijgen als prettig. Bij het maken van de afspraak voor het onderzoek wordt aangegeven hoe lang het onderzoek duurt en hoe vaak uw kind hiervoor naar het ziekenhuis moet komen. Dit is afhankelijk van het soort onderzoek en de mate waarin uw kind zich kan concentreren. Ook wordt vooraf verteld door wie het onderzoek wordt uitgevoerd.

Resultaten van het onderzoek

De psycholoog bespreekt de resultaten van het onderzoek met u en (afhankelijk van de leeftijd ook) met uw kind. Naar aanleiding van de resultaten adviseert de psycholoog op welke manier de klachten behandeld kunnen worden. Tevens wordt aangegeven of die behandeling plaatsvindt in het ziekenhuis of dat uw kind hiervoor wordt verwezen naar een andere instantie voor jeugdhulpverlening. Dit is onder andere afhankelijk van de soort klachten en de verwachte duur van de behandeling.

Behandeling

Wanneer de behandeling in het ziekenhuis plaatsvindt, is deze meestal kortdurend. Afhankelijk van de leeftijd en de soort klachten van het kind is de behandeling gericht op het kind en/of de ouder(s). Wanneer de behandeling zich ook op de ouder(s) richt, vindt deze meestal plaats in de vorm van gesprekken. De behandeling van het kind bestaat vaak uit gesprekken, speltherapie en het maken van huiswerkopdrachten.

Kosten

Aan het psychologisch onderzoek en de behandeling zijn voor u geen kosten verbonden. De kosten hiervoor zijn inbegrepen in de medische en verpleegkundige zorg van het ziekenhuis.

Geheimhouding persoonlijke gegevens

De psycholoog en/of de psychologisch medewerker leggen allerlei persoonlijke gegevens van uw kind en u vast. Deze gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk en beroepsmatig gebruikt. Vertrouwelijke informatie wordt (zo nodig) alleen doorgegeven aan degene die direct bij de behandeling van uw kind is/zijn betrokken, bijvoorbeeld de behandelend arts.
Wanneer u daar geen bezwaar tegen heeft, informeert de psycholoog ook de huisarts van uw kind. Als uw kind 12 jaar of ouder is, wordt hiervoor ook de toestemming van uw kind gevraagd. Informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners vindt alleen plaats na toestemming van u (en uw kind).

Uw kind kan er ook op rekenen dat alles wat hij/zij bespreekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Dit kan betekenen dat niet alles wat uw kind vertelt ook met u wordt besproken. De leeftijd en de wens van het kind spelen hierbij een belangrijke rol.

In het privacyreglement van Bernhoven staat duidelijk beschreven hoe ziekenhuismedewerkers moeten omgaan met persoonlijke gegevens. Dit reglement kunt u inzien bij PatiëntService van het ziekenhuis.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u gerust contact opnemen met de polikliniek medische psychologie op telefoonnummer: 0413 - 40 19 90.