Spring naar de content

Kinderdagbehandeling, een dagje naar het ziekenhuis voor een onderzoek, behandeling of test

Algemeen

In verband met een onderzoek, behandeling of test wordt uw kind één dag opgenomen op de kinderdagbehandeling van de Kinder- en Jongerenafdeling. Het verblijf op de kinderdagbehandeling is altijd kort. De kinderen blijven er niet slapen, aan het einde van de dag gaan ze weer naar huis. In deze folder leest u hoe zo'n opnamedag globaal verloopt en krijgt u praktische tips over hoe u uw kind kunt voorbereiden op deze dag. Specifieke informatie over het onderzoek, de behandeling of de test ontvangt u van de behandelend arts.

Hoe verloopt een dagopname?

Bij Opname Planning staat uw kind ingeschreven voor het onderzoek, de behandeling of de test. Deze afdeling informeert u, ongeveer een week van tevoren, over de dag en het tijdstip waarop uw kind opgenomen wordt. U ontvangt telefonisch of schriftelijk een uitnodiging.

Belangrijk om te weten voor de opname!

Wat neemt u mee?

U kunt het volgende meenemen naar het ziekenhuis:

 • eventueel een knuffel,
 • pantoffels of slippers,
 • eventueel medicijnen die uw kind gebruikt, in de originele verpakking,
 • eventueel iets te lezen en/of eten/drinken voor uzelf (tegen betaling is drinken en eten verkrijgbaar op de Kinder- en Jongerenafdeling),
 • de patiëntenpas.

Medicijnen

Wanneer uw kind astma of bronchitis heeft en hiervoor inhalatiemedicijnen gebruikt, moet u uw kind deze medicijnen ook op de opnamedag gewoon geven. Neem deze medicijnen ook mee naar het ziekenhuis!

Denk aan het Actueel Medicijn Overzicht

Wanneer uw kind onder behandeling is bij een arts, is het voor de arts belangrijk om te weten welke medicijnen uw kind gebruikt. Vooral als uw kind meerdere medicijnen tegelijk gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO) mee te nemen naar uw afspraak bij de anaesthesioloog. U kunt dit AMO ophalen bij uw apotheker. Uw specialist of huisarts schrijft eventueel nieuwe medicijnen bij in uw AMO. U krijgt geen receptenbriefje meer. Met het ingevulde AMO gaat u terug naar uw apotheek en krijgt u de nieuwe medicijnen die zijn voorgeschreven. Uw apotheker zorgt dat uw AMO aangepast wordt.

Wat moet u doen als uw kind ziek is?

Neem op de ochtend van de opname contact op met de kinder- en Jongeren afdeling op telefoonnummer 0413 - 40 34 17 als:

 • uw kind braakt, koorts of diarree heeft;
 • uw kind in de afgelopen drie weken in contact is geweest met kinderziekten in het gezin, op school of in de omgeving
 • uw kind last heeft van heftig eczeem
 • uw kind astma heeft en daarbij benauwdheidklachten heeft.

Hoe bereidt u uw kind voor op het onderzoek, de behandeling of de test

Algemene adviezen

Een opname in het ziekenhuis is veelal een ingrijpende gebeurtenis voor een kind, en soms ook voor de ouders. Vooraf is moeilijk te bepalen hoe kinderen op een verblijf in het ziekenhuis reageren. De opname is vooral voor jonge kinderen vaak moeilijk te verwerken. Door hun fantasie kunnen angsten ontstaan. Door een goede voorbereiding vooraf en goede begeleiding tijdens de opname zal uw kind het onderzoek, behandeling of test rustiger ondergaan en beter verwerken. Helaas geeft een goede voorbereiding nooit de garantie dat uw kind niet meer angstig is.

Hierbij enkele tips om uw kind voor te bereiden:

 • Het tijdstip waarop u met de voorbereiding kunt beginnen hangt o.a. af van de leeftijd. Bij kinderen tot vier jaar is het aan te bevelen dit kort voor de opname te doen. Bij een ouder kind kunt u hiermee eerder beginnen.
 • Ervaringen leren dat ook een kind zich prettiger voelt als hij of zij weet wat er gaat gebeuren. Vertel de dingen eerlijk en duidelijk. Vertel vooral wat hij of zij zal zien, horen, voelen en ruiken maar praat ook over de minder leuke kanten; pijn, verdriet en honger. Alleen de dingen die het kind bewust meemaakt, zijn van belang te vertellen.
 • Kleine kinderen kunt u het beste spelenderwijs voorbereiden of door bijvoorbeeld samen te tekenen, spelen, een platenboek te bekijken of de eigen tas in te pakken die u kind mee naar het ziekenhuis neemt. Link kleurboekje!
 • Mocht uw kind behoefte hebben, kan hij/zij vooraf een kijkje komen nemen op de Kinder- en jongerenafdeling. Hiervoor kunt u afspraak maken door te bellen naar 0413 403417.
 • Specifieke informatie over het onderzoek/behandeling wat uw kind moet ondergaan, staat in een aparte folder beschreven. Bekijk de website www.bernhoven.nl/folders of er een folder beschikbaar is.
 • Ook vindt u informatie op www.bernhovenkids.nl Hier kunt u, maar ook uw kind kennis maken met het ziekenhuis. Zo kunt u zich samen voorbereiden op een bezoek aan Bernhoven.

De opnamedag

Voorbereidingen thuis

Onderstaande instructies en adviezen moet u goed opvolgen voor u met uw kind naar het ziekenhuis komt. Niet alle adviezen zijn bij alle onderzoeken, behandelingen en testen van toepassing. De arts informeert u poliklinisch wat voor u van toepassing is.

Nuchter

Voor sommige onderzoeken en testen is het van belang dat uw kind nuchter komt. Dit houdt in dat uw kind vanaf 00.00 uur niets meer mag eten. Vaak is het drinken van water of thee zonder suiker nog wel mogelijk. Houdt hiermee rekening anders dient het het onderzoek of de test uitgesteld te worden.

Melden

Op de dag van opname melden u en uw kind zich op de Kinder- en jongerenafdeling (Routenummer 470). De verpleegkundige brengt u en uw kind naar de kamer. Beide ouders mogen de hele dag bij hun kind blijven.

Opname

De verpleegkundige neemt de gang van zaken met u door, stelt u nog een paar vragen over eventueel het nuchter zijn en het medicijngebruik van uw kind. Als u nog vragen heeft, kunt u deze ook stellen.

Bezoek

Op deze dag is het niet goed om uw kind met veel bezoekers te confronteren. Hoe goed bedoeld ook. U mag daarom als ouders/verzorgers met maximaal 2 personen aanwezig zijn. Deze dag dus verder geen bezoek, ook niet van broertjes en zusjes.

Het onderzoek, behandeling of de test

Het onderzoek

In Bernhoven worden diverse onderzoeken bij kinderen uitgevoerd. U kunt hierbij denken aan röntgenonderzoek van bijvoorbeeld maag of darm, maar ook aan hormoononderzoeken.

De behandeling

Op de Kinder- en jongerenafdeling komen diverse kinderen voor een behandeling. U kunt hierbij denken aan het toedienen van cytostatica, immunoglobulines en andere medicamenten. Ook worden kinderen behandeld met immunotherapie tegen bijvoorbeeld hooikoorts. Of komt een kind een dagje naar het ziekenhuis om een bloedtransfusie te ondergaan.

De test

Diverse provocatietesten worden op de Kinder- en jongerenafdeling uitgevoerd. Bij een provocatietest willen we aantonen cq uitsluiten of het kind ergens allergisch voor is door het opzettelijk toedienen van dit middel. Meer informatie, leest u hierover in de folder Provocatietest bij kinderen. 

Weer naar huis

Voordat u met uw kind naar huis gaat, geeft de verpleegkundige indien van toepassing, de nodige instructies en/of adviezen voor thuis.

Wanneer?

Het tijdstip waarop uw kind weer naar huis mag, is afhankelijk van het soort onderzoek, behandeling of test. Dit kan variëren van enkele uren tot een gehele dag.

Controle

Als nodig krijgt u een afspraak voor controle op de polikliniek.

Heeft u nog vragen?

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen over de gang van zaken, stel deze gerust op de dag van de behandeling. Ook kunt u bellen met de Kinderdagbehandeling op telefoonnummer: 0413 - 40 34 61.

Kinderwebsite

Bernhoven heeft een eigen kinderwebsite: www.bernhovenkids.nl. Hier kunt u, maar ook uw kind(eren) kennis maken met het ziekenhuis. Zo kunt u zich samen voorbereiden op een bezoek aan Bernhoven.
Rechten en plichten bij medische behandelingen
Uw kind en u hebben in ons ziekenhuis rechten en plichten. Hieronder staat beschreven welke dat zijn.

Algemene informatie

Kinderen en hun ouders hebben er recht op dat de zorgverleners begrijpelijke informatie geven over:

 • De ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan;
 • De onderzoeken en behandelingen;
 • De mogelijke bijwerkingen en risico's van het onderzoek of de behandeling;
 • Eventuele andere behandelmogelijkheden. Als de informatie niet duidelijk is, vraag dan gerust om nadere uitleg.

Toestemming

De arts mag een patiënt alleen onderzoeken en behandelen als deze patiënt daarvoor toestemming geeft. Voor kinderen jonger dan twaalf jaar is de toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers noodzakelijk. Bij kinderen tussen de twaalf en zestien jaar is zowel toestemming van de ouders nodig als toestemming van het kind. Wanneer een kind tussen de twaalf en zestien jaar een andere mening heeft dan de ouders, dan geeft (na intensief overleg) de mening van het kind de doorslag. Kinderen vanaf zestien jaar worden als volwassen patiënt gezien, zij beslissen zelf.
Wanneer sprake is van een ingrijpende behandeling zal de zorgverlener uitdrukkelijk toestemming vragen. In acute situaties en situaties waarbij het nalaten van de behandeling ernstig nadeel voor het kind met zich meebrengt, mag zonder toestemming gehandeld worden. Wilt u meer weten over het geven van toestemming? Kijk dan op de website www.jadokterneedokter.nl

Privacy en inzage

In het ziekenhuis worden allerlei persoonlijke gegevens van uw kind vastgelegd in een dossier. U heeft recht op inzage in dit dossier. Alleen de zorgverleners die direct bij de behandeling van uw kind betrokken zijn, mogen deze gegevens inzien. In sommige gevallen worden gegevens gebruikt voor landelijke kwaliteitsprojecten. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken aan de behandelend specialist. In het privacyreglement van het ziekenhuis Bernhoven staat exact beschreven hoe ziekenhuismedewerkers moeten omgaan met persoonlijke gegevens. Dit reglement kunt u inzien bij PatiëntService (tel. 0413 - 40 29 00 / route 030).

Plichten

Als een behandeling of onderzoek in overleg met u (en uw kind) is afgesproken, wordt op uw medewerking gerekend. U bent daarnaast verplicht om de arts duidelijk en volledig te informeren, zodat deze een goede diagnose bij uw kind kan stellen en de juiste behandeling kan bieden.

Klachten

Bent u niet tevreden over behandeling of verblijf dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreekbaar maken met de arts of verpleegkundige. U kunt daarvoor ook hulp vragen bij PatiëntService of de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. In de folder `Klachten' leest u alles over klachtenbehandeling in Bernhoven.