Spring naar de content

POP-polikliniek

 

  

U bent verwezen naar de POP-poli. In deze folder leggen we uit wat dit inhoudt.

Wat is de POP-poli?

POP is de afkorting van Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). De POP-poli biedt hulp aan vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en/of na de zwangerschap. De POP-poli is een samenwerkingsverband tussen de gynaecoloog, klinisch verloskundige, de kinderarts van Bernhoven en de psychiater en sociaal psychiatrisch verpleegkundige van GGZ Oost Brabant.

In de POP-poli begeleiden we de patiënten met psychische klachten en bieden we ondersteunende begeleiding en, als het nodig is,medicatie. Wij geven voorlichting en begeleiding rond de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Indien nodig kunt u ook ondersteuning en begeleiding thuis krijgen.

Wij geven tevens advies wanneer u een zwangerschapswens heeft en al langer bestaande psychische klachten hebt en/of medicatie gebruikt. Wij staan dan uitgebreid stil bij de zwangerschap en het medicatiegebruik en het opvoeden en verzorgen van een kind.

Waarom een POP-poli?

Zwanger zijn en een kind krijgen zijn grote gebeurtenissen in het leven van aanstaande ouders. Er zijn vrouwen die niet kunnen genieten van de zwangerschap, angstig zijn of zelfs in de war raken. Er zijn ook vrouwen die al in behandeling zijn voor psychiatrische klachten en graag zwanger willen worden, maar zich afvra­gen of dit wel kan.

Ook vrouwen met psychiatrische klachten willen graag een zo goed mogelijke zwan­gerschap, bevalling en kraamtijd. Er is dan vaak extra aandacht nodig voor het opbou­wen van een goede band tussen u, als (aan­staande) ouders en de baby.

Voor wie is de POP-poli bedoeld?

U komt in aanmerking voor de POP-poli als u zwanger bent of graag zwanger wilt worden en:

  • psychische klachten heeft;
  • medicatie gebruikt tegen angst, depressie of verwardheid;
  • in het verleden behandeld bent voor psychische klachten of in het verleden medicatie hiervoor gebruikt heeft;
  • u zich na een zwangerschap depressief gevoeld heeft of andere psychische klachten heeft gehad;

Het behandelteam van de POP-poli

Het specialistisch behandelteam bestaat uit de volgende hulpverleners: de sociaal psychiatrisch verpleegkundige, de psychiater, de gynaecoloog, de klinisch verloskundige en de kinderarts. Het kan zijn dat U verwezen wordt naar de klinisch psycholoog of medisch maatschappelijk werk, waar nauwe samenwerking binnen Bernhoven mee bestaat.

Verpleegkundig specialist/sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Wanneer u door uw huisarts wordt verwezen naar de POP-poli, krijgt u eerst een intakegesprekbij de gynaecoloog Als het nodig blijkt zal daarna een intake gesprek gepland worden met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige en psychiater. Zij begeleiden u oa wanneer u medicatie nodig heeft voor uw psychische klachten. Indien het noodzakelijk en mogelijk is, wordt de medicatie in de zwangerschap en kraambed voortgezet of aangepast. In veel gevallen is het ook met medicatie mogelijk om borstvoeding te geven. Of dit wel of niet kan, wordt voor de bevalling met u besproken.

Psychiater

Behalve bij de intake, wordt de psychiater ook betrokken wanneer er sprake is van:

  • al bekende psychiatrische problemen of een vermoeden daarvan,
  • ernstige psychiatrische problemen tijdens het kraambed (ook wel kraambedpsychose genoemd),
  • dreigende depressie (stemmingsstoornis) en/of angst- en/of dwangklachten tijdens de zwangerschap of na de bevalling,
  • zaken die het risico op problemen vergroten, zoals relatieproblemen, psychiatrische ziekte in de familie, een overleden kind, enzovoort.

Gynaecoloog

Bij de intake krijgt u een gesprek met de gynaecoloog. Deze bespreekt met u uw gezondheid en maakt een inschatting of er risico’s aan een eventuele zwangerschap verbonden zijn. Deze zal u ook adviseren of u bij een verloskundige praktijk of bij een gynaecoloog onder controle moet zijn in de zwangerschap.

De zwangerschapscontroles kunnen soms bij de eigen verloskundige plaatsvinden. Op de POP poli zult u ook kennismaken met de klinisch verloskundige (verloskundige uit Bernhoven). Zij zal samen met u een persoonlijk bevalplan (signaleringsplan) maken.

Kinderarts

Soms is het nodig dat de baby na de geboorte extra zorg krijgt. De kinderarts kan u vertellen wat de behandeling en zorg voor uw baby inhouden. Wanneer u angst remmende medicijnen en/of antidepressiva gebruikt tijdens de zwangerschap, onderzoekt de kinderarts uw baby na de bevalling op eventuele gevolgen van dit medicijngebruik.

Hoe verloopt de weg op de POP-poli?

Eerste afspraak

Op de eerste afspraak op de POP-poli krijgt u een gesprek met de gynaecoloog van ongeveer twintig minuten. Wanneer nodig zal er een intake gepland worden bij de sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de psychiater van ongeveer drie kwartier. Zij brengen uw gezondheid in kaart en vragen naar uw persoonlijke omstandigheden en klachten die te maken hebben met uw kinderwens of zwangerschap. Het spreekuur vindt plaats op de polikliniek gynaecologie (routenummer 150).

Overleg tussen zorgverleners

Na uw eerste gesprek overleggen de zorgverleners van de POP-poli met elkaar welke vorm van begeleiding het beste bij uw situatie past. Hieruit volgt een advies over behandel- en begeleidingsmogelijkheden en medicijngebruik voor de periode van vóór uw zwangerschap tot en met de periode na de bevalling. Hoe lang de periode van begeleiding is hangt af van de situatie waarin u en uw gezin zich bevinden.

Het advies

Na ongeveer één week wordt u telefonisch op de hoogte gebracht van wat besproken is in het overleg tussen de betrokken zorgverleners van de POP-poli en krijgt u een advies voor het vervolg. Uw huisarts, en eventueel overige betrokken hulpverleners en uw verloskundige worden ook van het advies op de hoogte gebracht als u hiertegen geen bezwaar heeft. Op deze manier zijn alle direct betrokken zorgverleners op de hoogte van uw afspraken over uw zwangerschap, de bevalling en de nazorg.

Het doel van de behandeling is het voorkómen van psychische problemen of te zorgen dat deze niet verergeren. Daarnaast is de behandeling gericht op het verkrijgen van een goede moeder-kind binding. Ook in sociaal moeilijke situaties kunnen wij kijken hoe u het beste begeleid kan worden.

Wat kost een afspraak op de POP-poli?

Voor het intakegesprek tijdens een zwangerschap, de afspraak bij de gynaecoloog en eventueel kinderarts geldt geen eigen bijdrage.

Websites

Meer informatie is te vinden op:

Overig

  • De app Start en Stop van het IVM (instituut verantwoord medicijngebruik), met handige moodmeter

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen na het lezen van deze folder, stel ze gerust tijdens de afspraak die u heeft of mail de vraag naar poppoli@bernhoven.nl.