Spring naar de content

Keurmerken

Bernhoven heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan en heeft daarom diverse certificeringen, accreditaties en erkenningen verworven waarmee dit wordt geborgd. Wij streven continu naar verbetering.


Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2017 - 2018

Bernhoven is door KBO-PCOB erkend als seniorvriendelijk ziekenhuis en ontving daarom het bijpassende keurmerk. KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. KBO-PCOB reikt het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis iedere twee jaar uit. 

Er zijn veertien verschillende kwaliteitscriteria waar de deelnemende ziekenhuizen op worden beoordeeld. Zoals op beschikbaarheid en inzet van een team van geriaters, goede afstemming en overdracht van alle behandelingen en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis. Een ander belangrijk criterium voor het keurmerk is dat het ziekenhuis de oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid en extra aandacht heeft voor ouderen op de spoedeisende hulp.

___________________________________________________________________________________________

Keurmerk NIAZ

Patiënten van Bernhoven kunnen er op rekenen dat we verantwoorde en veilige zorg leveren, van een constant en hoog niveau en dat we de kwaliteit van deze zorg continu verbeteren. Dit is (opnieuw) bevestigd tijdens de externe audit door het NIAZ, resulterend in de continuering van onze accreditatiestatus per 29 juli 2016.

NIAZHet Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat doet het door het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en het toepassen daarvan in de toetsing van zorginstellingen en zorgprocessen. Dit resulteert in een oordeel waaraan derden – zorgconsumenten, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, overheden en samenleving – het vertrouwen kunnen ontlenen dat de zorg reproduceerbaar op een adequate en veilige manier wordt voortgebracht. Meer informatie vindt u op www.niaz.nl.


RvA - kwaliteit laboratoriumonderzoek

Laboratoria die erkend zijn door RvA en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. RvA voert die onafhankelijke keuringen uit. Het laboratorium en de trombosedienst van Bernhoven is geaccrediteerd door RvA. Meer informatie betreffende de scopen vindt u op www.RvA.nl onder de nummers M070 en M207.


 

Centrale SterilisatieAfdeling (CSA) ISO-gecertificeer

De Centrale SterilisatieAfdeling is door Kiwa Nederland BV gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 en ISO 13485:2012.   Deze normen hebben betrekking op het reinigen, desinfecteren en steriliserenvanherbruikbaremedische instrumenten. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Gastvrijheidszorg met Sterren Gastvrijheidszorg met Sterren

Gastvrijheidzorg met Sterren is een initiatief van LOC Zeggenschap in zorg, dat 2.200 cliëntenraden van thuiszorginstellingen, woon-zorgcomplexen, verzorgings- en verpleeghuizen, welzijn, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang en de cliënten in die sectoren, vertegenwoordigt, Koksgilde Nederland, waar 450 hoofden voeding en facilitair managers bij aangesloten zijn, en B+B Vakmedianet, uitgever van o.a. de vakbladen Gastvrije Zorg en ZorgInstellingen en de Sterrengids Gastvrijheidszorg. Het initiatief wordt ondersteund door organisaties als Actiz, Zorgverzekeraars Nederland en de Ministeries van VWS en LNV.

In 2016 heeft Bernhoven voor de tweede keer de Gastvrijheidszorg Award gewonnen!

www.gastvrijheidszorg.nl.


Freya Pluim voor fertiliteitszorgFreya Pluim voor fertiliteitszorg

Freya is de algemeen erkende, toonaangevende patiëntenvereniging die mensen met vruchtbaarheidsproblemen ondersteunt door middel van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Met de Monitor Fertiliteitszorg biedt Freya een transparant overzicht van de fertiliteitszorg zoals die in de Nederlandse ziekenhuizen is georganiseerd. Een ziekenhuis/kliniek ontvangt een Freya Pluim als het voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

Meer informatie vindt u op www.freya.nl/.


Kwaliteitscertificaat Prenatale Screening

In Nederland komt momenteel elke zwangere in aanmerking voor prenatale screening op downsyndroom en lichamelijke afwijkingen. Bij het Echocentrum van het Diagnostisch Centrum Bernhoven kunnen zwangeren terecht voor zo’n echo. Om de kwaliteit te bewaken van de prenatale screening voert de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN) tweejaarlijks kwaliteitsaudits uit. Het Diagnostich Centrum Bernhoven heeft in september 2011, na een positieve audit, het kwaliteitscertificaat verlengd.

Meer informatie vindt u op www.spn-regionijmegen.nl.


Roze lintje

De Borstkanker Vereniging Nederland heeft achttien criteria opgesteld die belangrijk zijn voor de zorg van borstkankerpatiënten. Voor het behalen van een roze lintje zijn vijf criteria verplicht en moet het ziekenhuis aan nog minimaal tien criteria voldoen.

Wanneer een ziekenhuis aan deze voorwaarden voldoet ontvangen zij van het BVN een roze lintje en worden zij opgenomen in De Monitor Borstkankerzorg. Deze monitor kan door patiënten online geraadpleegd worden. De monitor laat zien hoe de borstkankerzorg in ziekenhuizen georganiseerd is, hoe deze zorg door patiënten wordt ervaren en aan welke criteria voor goede zorg van borstkankerpatiënten het ziekenhuis voldoet. Het helpt de patiënt bij de keuze voor een bepaald ziekenhuis en geeft aan wat zij van een ziekenhuis kunnen verwachten op het gebied van borstkankerzorg.

De afdeling mammacare van Bernhoven heeft het roze lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland ontvangen voor het verlenen van goede zorg aan borstkankerpatiënten. Meer informatie vindt u op www.borstkanker.nl.


Patiëntenwijzer Darmkanker

De patiëntenorganisaties SPKS, Vereniging HNPCC-Lynch, Polyposis Contactgroep en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben dertien minimale voorwaarden vastgesteld voor goede zorg aan mensen met een colorectaal carcinoom. Wanneer een ziekenhuis aan deze voorwaarden voldoet wordt dit vermeld in de ‘Patiëntenwijzer dikkedarmkanker’. Deze patiëntenwijzer kan door patiënten online geraadpleegd worden. Dit kan patiënten helpen bij de keuze voor een ziekenhuis en geeft aan wat zij van een ziekenhuis kunnen verwachten op het gebied van zorg voor mensen met een colorectaal carcinoom.
Meer informatie vindt u op www.nfk.nl.


Groene vinkje voor goede darmstomazorg

De Stomavereniging onderzoekt ieder jaar de kwaliteit van stomazorg in de Nederlandse ziekenhuizen. De normen voor het verkrijgen van het groene vinkje staan in de Stoma Zorgwijzer op de website van de Stomavereniging. Zo is het belangrijk dat in het ziekenhuis een stomaverpleegkundige werkt die patiënten ondersteunt en begeleidt. Ook aan het gesprek met de behandelend arts wordt veel belang gehecht. In Bernhoven is dit goed geregeld. Het ziekenhuis is een van de deelnemers van de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’.


Vaatkeurmerk (De Hart & VaatgroepHart- en vaatgroep)

Het vaatkeurmerk is toegekend aan ziekenhuizen die voldoen aan een aantal basiscriteria, die geformuleerd zijn door De Hart&Vaatgroep. Op basis van dit keurmerk en de aanvullende informatie (aantallen ingrepen) kunt u ziekenhuizen met elkaar vergelijken en zo uw keuze maken.

Let wel: het vaatkeurmerk is alleen gericht op aandoeningen aan de perifere slagaderen. Het zegt niets over aandoeningen aan de aderen, bijvoorbeeld behandelingen van spataderen of (veneuze) trombose en het zegt ook niets over aandoeningen aan het hart. Meer informatie vindt u op www.hartenvaatgroep.nl.


Spataderkeurmerk (De Hart&Vaatgroep)

De Hart&Vaatgroep wil met het Spataderkeurmerk bijdragen aan goede kwaliteit van behandeling van spataders in Nederland. Om het Spataderkeurmerk te krijgen, moeten ziekenhuizen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Het Spataderkeurmerk geeft een goede indruk van de kwaliteit van de zorg in de Nederlandse ziekenhuizen op het gebied van behandeling van spataders. Meer informatie vindt u op www.hartenvaatgroep.nl.


Nederlandse Reanimatie RaadNederlandse Reanimatie Raad

De NRR (Nederlandse Reanimatieraad) is opgericht in 1993 en is een overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA). De eerste doelstelling van de NRR was het bereiken van overeenstemming met betrekking tot een uniform lesprogramma in elementaire reanimatie in Nederland. Meer informatie vindt u op www.reanimatieraad.nl.


Kwaliteitszegel Dermatologie

In 2011 is het project Kwaliteitszegel Dermatologie op initiatief van Huidpatiënten Nederland van start gegaan. Dit project heeft tot doel om patiënten (en verwijzers) een online overzicht te bieden van dermatologische centra in Nederland, al dan niet met specifieke expertise, welke voldoen aan het Kwaliteitszegel Dermatologie. Het Kwaliteitszegel Dermatologie maakt duidelijk welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra goede kwaliteit van zorg bieden voor huidpatiënten. Meer informatie vindt u op www.huidpatienten-nederland.nl.


Opleidingserkenningen

SBB

Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

Wettelijke taken

SBB verricht wettelijke taken voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven:

 • erkennen en begeleiden van leerbedrijven;
 • onderhouden van de 'kwalificatiestructuur mbo';
 • verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod.

Ook adviseren we de ministers van OCW en EZ over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.


CZO College Zorg Opleidingen (CZO)

Het College Zorg Opleidingen (CZO) is een non-profit organisatie die in 2003 is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Haar taak is het toezien op het behoud van kwaliteit van de zorgopleidingen die onder haar ressorteren. Daarnaast stelt zij met de betreffende veldpartijen zoals brancheverenigingen, beroepsverenigingen en de Vereniging Branche- opleidingsinstituten Gezondheidszorg (VBG) de deskundigheidsgebieden en eindtermen vast van een betreffende zorgopleiding.

Het CZO is het landelijke orgaan voor het accrediteren van zorgopleidingen. De onder haar ressorterende opleidingen worden op uniforme manier getoetst waarna, bij goed resultaat, een nationaal erkend CZO keurmerk wordt uitgegeven.
Wanneer een student de opleiding succesvol afrondt bij een zorginstelling met een CZO erkenning voor de betreffende opleiding ontvangt de student een CZO diploma. Het CZO voert hiervan het nationale diplomaregistratie systeem. Meer informatie vindt u op www.CZO.nl.

Voor verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende beroepen:

 • Obstetrie verpleegkundige
 • Oncologie verpleegkundige
 • IC/CC verpleegkundige
 • Spoed Eisende hulp verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • Dialyse verpleegkundige
 • Operatieassistent
 • Anesthesiemedewerker
 • Radiodiagnostisch laborant
 • Gipsverbandmeester

KenteqKenteq

De Technische Dienst (locatie Veghel) heeft een keurmerk/ certificaat voor erkend leerbedrijf van Kenteq, certificaatnummer 119579.

Kenteq is het kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap. Ons doel is bij te dragen aan loopbaanontwikkeling en hoogwaardig vakmanschap in de techniek. Door kennisoverdracht, begeleiding, training, scholing en advisering. Kenteq zoekt daarbij bewust naar samenwerking. Meer informatie vindt u op www.kenteq.nl.

Technische dienst is erkend als leerbedrijf voor de volgende (deel)kwalificaties.

Erkenningen BBL

 • 10248 Eerste monteur elektrische bedrijfsinstallaties
 • 10260 Monteur elektrische bedrijfsinstallaties

Erkenningen BOL

 • 10054 Werktuigbouwkunde
 • 10055-1 Werktuigbouwkunde differentiatie Machinaal verspaner rond en vlak
 • 10248 Eerste monteur elektrische bedrijfsinstallaties
 • 10260 Monteur elektrische bedrijfsinstallaties

Medische opleidingen

 • Huisartsen in opleiding (HAIO’s)
 • Arts-assistenten Anesthesiologie vanuit het Radboud UMC.
 • Co-assistenten

Kwaliteitsregisters

Beroepsorganisatie voor diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners Diëtisten en diabetesverpleegkundigen

 • Geregistreerd in het kwaliteitsregister van de eigen beroepsgroep
 • De diëtisten zijn geregistreerd in het 'Kwaliteitsregister Paramedici'
 • De diabetesverpleegkundigen staan geregistreerd bij de eigen beroepsvereniging, in het 'Kwaliteitsregister EADV'

Fysiotherapie

De afdeling Fysiotherapie (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie) beschikt over onderstaande keurmerken. Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapeuten - KNGF

 • CKR (Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie)
  • fysiotherapeut algemeen practicus
  • bekkenfysiotherapeut
  • kinderfysiotherapeut
  • manuele therapie
 • Nederlands Gezelschap voor Handtherapie
  • fysiotherapie voor patiënten met hand- en armletsel
 • Kwaliteitsregister Paramedici
  • logopedist
  • ergotherapeut
 • Bekwaamheidsregister prelogopedie
 • Opleidingsregister Herstel & Balans

VGVZVGVZ

VGVZ is een landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers werkzaam in zorginstellingen in Nederland. Daartoe behoren de volgende werkvelden: ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrische centra, instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap, revalidatiecentra en jeugdzorg. Onder "geestelijk verzorger" wordt verstaan diegene, die de professionele en ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan mensen vanuit en op basis van geloof en levensovertuiging realiseert in een zorginstelling, en die daartoe een opleiding op universitair niveau heeft gevolgd.
De geestelijke verzorging is academisch gevormd en lid van de VGVZ vakvereniging van geestelijk verzorgers. Meer informatie vindt u op www.vgvz.nl.


Kwaliteitsregister ParamediciKwaliteitsregister Paramedici

Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) biedt uitkomst door het individueel keurmerk.

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen: Ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB'ers (de nieuwe beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten, medisch nucleair werkers), mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten.

Meer informatie vindt u op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.


InfectiepreventieVHIG

Adviseurs zijn ingeschreven bij onze beroepsvereniging en geaccrediteerd volgens de geldende normen. Meer informatie vindt u op www.vhig.nl.