Spring naar de content

Risicomanagement

Begin 2013 is Bernhoven gestart met het neerzetten van integraal risicomanagement binnen het ziekenhuis. Integratie van risicomanagement binnen Bernhoven heeft als doel het kwaliteits- en veiligheidsmanagementbeleid verder te versterken, meer samenhang hierin te creëren en risicobeoordelingen en hierop gebaseerde keuzes meer expliciet te maken. Het systematisch identificeren en beoordelen van risico’s en het in gang zetten van verbeteracties kan voorkomen dat sprake is van grote directe en indirecte gevolgen voor het rendement en de reputatie van Bernhoven.

Risicomanagement betreft niet alleen de financiële risico’s van Bernhoven, maar handelt ook over patiëntveiligheid, informatiebeveiliging, compliancerisico’s etc.

Risicocategoriën                     

Patiëntveiligheid            
Medicatieveiligheid
Veiligheidsgebieden   facilitaire services
Informatieveiligheid & bedrijfscontinuïteit
Financiële veiligheid
Medewerkerveiligheid

Belangrijke uitgangspunten bij het integraal risicomanagement zijn:

  • Risicomanagement is direct gekoppeld aan het al of niet behalen van beleidsdoelstellingen. Bij het formuleren van doelstellingen op diverse terreinen dienen risico’s te worden geïdentificeerd, geanalyseerd en afgedekt. Nieuwe doelstellingen zetten een nieuwe cyclus van risicomanagement in gang.
  • Risicomanagement is een aspect van leidinggeven; het is dus geen project met een begin en een eind. Een belangrijk onderdeel van risicomanagement is het periodiek inventariseren van risico’s, het implementeren van beheersmaatregelen en het evalueren van de effectiviteit van deze beheersmaatregelen.
  • Risicomanagement heeft een systeemcomponent en een gedragscomponent. De systeemcomponent bestaat uit analyses, protocollen, indicatoren en formele verantwoordelijkheden. De gedragscomponent bestaat uit het risicobewustzijn bij alle medewerkers en uit het beslissen en handelen op basis van dat bewustzijn.
  • Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS), het  kwaliteitsmanagementsysteem en het organisatie brede risicomanagementsysteem zijn sterk met elkaar verbonden. Een hoge mate van risicobewustzijn en een goede veiligheidscultuur veronderstellen de aanwezigheid van een breed gedragen verantwoordelijkheid voor dit thema (governance).

Met risicomanagement worden risico’s niet volledig uitgebannen. Integratie van risicomanagement in de processen van Bernhoven maakt het echter wel mogelijk om risico’s in hun onderlinge samenhang in kaart te brengen, te analyseren en te wegen. Dit stelt Bernhoven in staat samenhangende en operationeel uitvoerbare maatregelen te treffen, zodat binnen de grenzen van wat haalbaar is al het mogelijke wordt gedaan om de kans op onbedoelde gebeurtenissen te voorkomen en de gevolgen daarvan te minimaliseren.