Spring naar de content

Beloningsbeleid

Bernhoven wil marktconform belonen. Daarbij worden de verschillende voor de branche geldende regels in acht genomen.

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium in lijn met de door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in zorg en welzijn gehanteerde normen. De hoogte van het honorarium valt binnen de gestelde norm.

Algemeen directeur

De beloning van de statutair eindverantwoordelijke algemeen directeur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Hierbij wordt vanaf 1 januari 2014 de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen in acht genomen.

Personeel

Het personeel van Stichting Ziekenhuis Bernhoven valt onder en wordt beloond conform de CAO Ziekenhuizen.

Verantwoording

In de jaarrekening en het jaarverslag wordt op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, verantwoording afgelegd over de beloning.