Spring naar de content

Verpleegkundige Adviesraad (VAR)

De Verpleegkundige Adviesraad Bernhoven (VAR) bestaat uit verpleegkundigen, die de beroepsinhoudelijke kwaliteit van verpleegkundige zorg bewaakt en waar nodig adviseert hierover. De VAR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit met betrekking tot beroepsinhoudelijke aspecten vanuit het verpleegkundig perspectief.

De VAR bestaat uit vijf medewerkers van Bernhoven met een verpleegkundige achtergrond, die op de hoogte zijn van (landelijke) ontwikkelingen rondom het verpleegkundig vak. De aanstelling van de leden gebeurt op basis van een sollicitatieprocedure. De VAR wordt regelmatig ondersteund door 4e- jaars stagiaires van de opleiding HBO-verpleegkunde.

Missie en Visie

De VAR denkt, onafhankelijk, vanuit de beroepsinhoud mee, levert een bijdrage aan het ziekenhuisbeleid ten aanzien van het verpleegkundig beroep en functioneert als klankbord voor de organisatie. 

De VAR bewaakt dat de consequenties voor de verpleegkundige beroepsgroep worden meegewogen in nieuw ziekenhuisbeleid en stimuleert en geeft richting aan nieuwe ontwikkelingen.

De VAR wil werken volgens shared governance, zodat verpleegkundigen, managers en anderen vanuit het eigen verantwoordelijkheidsgebied bijdragen aan een effectieve organisatie. Dit vraagt om verpleegkundig leiderschap waarbij de verpleegkundige eigenaar is van de verpleegkundige beroepsuitoefening en hier zeggenschap over heeft, verantwoordelijkheid neemt en aflegt. Verpleegkundig leiderschap is gericht op continue verbeteren van de zorg.

Met Passie

Shared governance willen we bereiken door een bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling door middel van het geven van advies, vanuit de verpleegkundige beroepsinhoud, aan het Directie Comité en zorgmanagement. Hiertoe mobiliseert de VAR verpleegkundige betrokkenheid, kennis en ervaring. Dit vanuit de overtuiging dat een dialoog tussen beleidsmakers en beroepsbeoefenaren leidt tot waardevolle en betekenisvolle inzichten en ontwikkelingen in de kwaliteit van de patiëntenzorg. Tevens leidt dit tot professionalisering en positionering van de verpleegkundige beroepsgroep binnen Bernhoven. Met positionering wordt bedoeld, dat de verpleegkundige beroepsgroep op de voorgrond treedt met passie en trots voor het vak. Door invloed te hebben op het beleid zorgt de VAR voor meer draagkracht binnen de organisatie . 

Met Aandacht

De VAR is een onafhankelijke en volwaardige gesprekspartner voor het Directie Comité en andere overlegpartners. De VAR houdt vakgenoten betrokken bij de activiteiten via contactpersonen binnen de verpleegafdelingen en via Intranet van Bernhoven. De VAR maakt gebruik van de bij vakgenoten aanwezige expertise.

Professioneel

De VAR adviseert op basis van argumenten. De VAR baseert deze op informatie, kennis en ervaring die aanwezig zijn binnen de VAR en het interne en externe netwerk. Het interne netwerk wordt met name door vakgenoten gevormd, het extern netwerk door bijvoorbeeld de V&VN en VAR’s uit andere organisaties. 

Het uitgangspunt van de VAR is de verpleegkundige standaard. Hieronder vallen wettelijke kaders als Wet BIG, WGBO, Kwaliteitswet en de beroepscode voor verpleegkundigen. 

Ondernemend

De VAR neemt verpleegkundigen mee in de ontwikkelingen op verpleegkundig vakgebied en stimuleert hen om de verkregen inzichten toe te passen in de dagelijkse praktijk.  De VAR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit naar verpleegkundigen en stakeholders, vanuit het verpleegkundig perspectief. De VAR enthousiasmeert vakgenoten om een actieve bijdrage te leveren aan de actuele thema’s binnen het verpleegkundig vakgebied, door hen te informeren en te bevragen over de onderwerpen waar de VAR zich mee bezighoudt.