Spring naar de content

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Op deze pagina laten we u weten welke (persoonlijke) gegevens Bernhoven van u verzamelt in ons ziekenhuis, via onze websites en social media, en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Versie 0.1 Deze pagina is voor het laatst aangepast 17 mei 2018.

Beroepsgeheim en privacy

Medewerkers van Bernhoven gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die patiënten verstrekken. Zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverleners van Bernhoven zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Degenen die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling.

Medewerkers van Bernhoven doen ook hun best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Onbevoegden geen toegang geven tot uw gegevens.

Welke Persoonsgegevens bewaren wij?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw zorgverlener een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht. Uw dossier bevat uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor uw behandeling zoals aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die van een andere zorgverlener afkomstig zijn en die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Uw behandelend arts vraagt deze gegevens bijvoorbeeld op bij de huisarts of bij een medisch specialist in een ander ziekenhuis.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn is voor medische gegevens in beginsel vijftien jaren, gerekend vanaf het moment waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als nodig voor goede zorg.

Redenen waarom we persoonsgegevens delen

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Informeren van andere zorgverleners binnen of buiten het Bernhoven. Bijvoorbeeld bij een verwijzing of na ontslag uit het ziekenhuis (dan informeren wij uw huisarts). Dit gebeurt standaard, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
 • Gebruik voor waarneming of voor intercollegiale toetsing binnen het ziekenhuis.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Daarnaast worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Uw behandelend arts moet bijvoorbeeld een infectieziekte melden aan de directeur van de GGD.

 

Wil uw arts gegevens voor een ander doel dan hierboven aangegeven delen, dan moet hij of zij u daarover informeren en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot u herleidbaar zijn (geanonimiseerde gegevens).

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota staat gedetailleerde informatie over uw zorgtraject. Deze informatie gaat ook naar uw zorgverzekeraar. Wanneer u dat liever niet wilt, bijvoorbeeld bij privacygevoelige informatie, kunt u contact opnemen met de debiteurenadministratie via telefoon 0413 - 40 21 20 (alleen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur).

Er komt dan geen gedetailleerde informatie over uw zorgtraject op de nota die ook naar uw zorgverzekeraar gaat. Na het ontvangen van uw verzoek maken wij een verklaring voor u. U kunt deze komen ondertekenen bij uw volgende bezoek aan Bernhoven. Meer informatie staat in de bevestigingsmail die u krijgt.

Inzage in uw persoonsgegevens of deze  corrigeren of vernietigen

Om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en om deze te beheren (correctie of vernietiging) kunt u contact opnemen met onze Patiëntenregistratie.

Ter informatie

Uw verzoek wordt voorgelegd aan de specialist, arts of behandelaar die uw verzoek gaat beoordelen. De volgende medewerkers worden betrokkenen bij uw verzoek:

 • PatiëntService.
 • Procescoördinator Quality management van de afdeling ICT.
 • Functionaris Gegevensbescherming.
 • De specialist, arts of behandelaar.
 • Applicatiebeheerder van het systeem waarin uw gegevens zijn verwerkt.

 

Recht op Inzage

U heeft recht op inzage in uw gegevens in uw medisch dossier, zoals röntgenfoto’s, diagnoses en operatieverslagen. Alleen persoonlijke werkaantekeningen van uw zorgverlener (zoals uw huisarts, tandarts of specialist in het ziekenhuis) mag u niet inzien.

Recht op Correctie

U kunt de gegevens in uw dossier laten aanpassen. Dit kan als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn. Overigens kunt u alleen feitelijke gegevens laten verbeteren, zoals fouten in uw naam of geboortedatum. Bent u het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van uw zorgverlener? Dan kunt u deze niet laten corrigeren. Maar u kunt in dat geval wel altijd uw schriftelijk commentaar aan uw medisch dossier laten toevoegen.

Recht op Vernietiging

Op uw verzoek kunnen wij uw dossier vernietigen voor het verstrijken van het wettelijk bewaartermijn van 15 jaar. Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 15 jaar als:

 • Er een andere wettelijke bewaartermijn is.
 • Dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening.
 • De gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.

Wanneer op uw verzoek geen bezwaren van toepassing zijn zal Bernhoven uiterlijk binnen drie maanden na uw aanvraag tot uitvoering overgaan. Uw verzoek zal worden bewaard in uw dossier. U wordt geïnformeerd als uw verzoek uitgevoerd is.

Kopieën medische gegevens

U heeft ook recht op kopieën van uw medische gegevens. Hieraan zijn bij Bernhoven geen kosten verbonden.

Kinderen/jongeren

 • De wet beschouwt een patiënt vanaf 16 jaar meerderjarig. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage in hun dossier willen, een correctie willen laten aanbrengen of (een deel van) hun medisch dossier willen vernietigen, moeten zelf de aanvraag indienen en ondertekenen. De met gezag belaste ouder(s) of voogd heeft zonder toestemming van de jongere geen recht op medische informatie.
 • Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar dienen zowel het kind als de ouder/voogd het formulier te ondertekenen. Tevens van beiden (kind en ouder/voogd) een kopie van een geldig legitimatiebewijs toevoegen.
 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar moet een van der ouders/voogd het verzoek indienen.

Toelichting

In de het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 7, afdeling 5 (ook bekend als de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en in de privacywetgeving zijn uw rechten met betrekking tot het medisch dossier geregeld. Wij willen u graag behulpzaam zijn bij het uitoefenen van dit recht. U dient er rekening mee te houden dat wij de medische gegevens ingevolge de wet in principe 15 jaar bewaren.

Meer informatie

PatiëntService is geopend van maandag t/m donderdag 9.00 uur t/m 16.30 uur en op vrijdag van 9.00 uur t/m 13.00 uur. U vindt PatiëntService in de centrale hal, schuin achter de receptie, routenummer 30. U kunt ook telefonisch of via de e-mail contact opnemen.

T 0413 - 40 29 00, e-mail: psb@bernhoven.nl.

Cookies en soortgelijke technologieën

Wanneer u één van onze websites bezoekt maakt Bernhoven gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die automatisch met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser (bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera) op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Cookies zijn bedoeld om het internetgebruik voor u gemakkelijker te maken. Daarom gaat Bernhoven er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies. Mocht u dit wel hebben, dan kunt u het opslaan van cookies in uw browser zelf uitschakelen. In dat geval kan het voor komen dat u geen volledig gebruik kan maken van alle mogelijkheden van deze website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw browser. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

Responsible Disclosure

Bij Bernhoven vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag zodat wij zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze gebruikers, onze systemen en de gegevens van onze patiënten en medewerkers beter te kunnen beschermen.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Bernhoven B.V.

Jeroen Vulto (Information security officer / Privacy officer)

0413 – 40 28 50

privacy@bernhoven.nl