Skip to Content

Behandelafspraken, wat wil ik wel, wat wil ik niet?

In deze folder leest u meer over de behandelafspraken die u kunt maken met uw arts. Niet-reanimeren is een bekend voorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook een bloedtransfusie. U kunt met uw arts bespreken welke behandelingen u beslist niet (meer) wilt ondergaan. U kunt zelf dit onderwerp bespreken, maar ook de arts kan op een gegeven moment met u hierover willen praten. Het is belangrijk om goed over dit onderwerp na te denken. Deze folder kan u daarbij helpen.

Wat zijn behandelafspraken?

U komt naar het ziekenhuis voor een onderzoek, een operatie of een andere behandeling. Wat er met u gaat gebeuren wordt altijd eerst besproken en uitgelegd. Daarbij kan er een moment komen waarop u vindt dat iets niet meer hoeft, u vindt verdere behandeling geen zin meer hebben. Dat geeft u dan aan en dat noemen we dan een behandelafspraak. Denk bijvoorbeeld aan een hartstilstand waarbij geen poging meer gedaan wordt om te **reanimeren. Andere voorbeelden zijn geen antibiotica toedienen, geen bloedtransfusie, niet kunstmatig beademen, geen nierfunctievervangende behandeling ondergaan of geen overplaatsing naar een intensive care afdeling.

Wanneer wordt een behandelafspraak gemaakt?

In Bernhoven doen we er in principe alles aan om patiënten te genezen. Dus bij een hartstilstand, zullen wij u reanimeren, of u wordt overgeplaatst naar de Intensive Care bij een ernstig probleem, etc.

Er kunnen redenen zijn om wél over behandelafspraken te praten:

Op eigen verzoek:

u wilt zelf niet dat bepaalde behandelingen gedaan worden. Het is verstandig deze beslissing vast te leggen in een *wilsverklaring.

Na beslissing arts:

De arts vindt bepaalde handelingen medisch gezien niet meer zinvol. De beslissing ligt dan bij de arts. De arts bespreekt de beslissing met u en uw familie. Een behandelbeperking wordt in principe afgesproken voor zo lang u in het ziekenhuis ligt. Zo gauw uw gezondheidstoestand verandert, wordt opnieuw nagedacht over de behandelbeperking(en).

Er kunnen ook behandelbeperkingen op medische gronden worden afgesproken die voor altijd gelden. Dus ook als u uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Wordt u daarna weer opgenomen, dan geldt die afspraak op medische gronden dus nog steeds.

Over welke behandelafspraken gaat het?

 • Niet reanimeren na hartstilstand, dus niet proberen het hart weer op gang te brengen.
 • Niet meer beademen: beademing niet meer overnemen of ondersteunen met behulp van de beademingsmachine.
 • Geen IC opname: geen intensieve zorg met ondersteuning van allerlei (bewakings) apparatuur.
 • Niet naar de hartbewalking.
 • Geen dialyse: bij uitval van de nieren wordt het zuiveren van het bloed niet meer door een dialyseapparaat overgenomen.
 • Geen operaties meer.
 • Geen medicijnen om het hart te stimuleren.
 • Geen bloedtransfusie.
 • Geen antibiotica om infecties te bestrijden.
 • Geen levensverlengende handelingen verrichten; wel wordt gezorgd voor comfort, bijvoorbeeld dat u geen pijn heeft.

Waarom behandelafspraken?

Nadenken over behandelafspraken en deze bespreken is niet gemakkelijk. Toch is het belangrijk hierover na te denken en erover te spreken. Met uw naaste familieleden, maar ook met uw behandelend arts. Waarom iemand behandelafspraken wil maken kan verschillende redenen hebben:

 • Een ernstige ziekte op hoge leeftijd en zeer weinig kans op genezing.
 • Een bepaalde levensovertuiging die voor u reden is om af te zien van bloedtransfusie.
 • Bij een ernstige ziekte kan de arts aangeven dat opname op een intensive care afdeling niet meer zinvol is omdat dit de kans op overleven niet vergroot. Een opname op de IC afdeling zou het lijden zelfs kunnen verergeren.
 • Er kan sprake zijn van een uitgebreide uitzaaiing van een kwaadaardige ziekte die niet meer op een behandeling reageert. In zo’n geval heeft het geen zin meer om nieuwe problemen, zoals bijvoorbeeld infecties nog langer te behandelen.
 • Wanneer u een hoge leeftijd heeft bereikt, kan een nieuwe behandeling of opname op een IC afdeling zeer belastend, zwaar en weinig zinvol zijn.

Wat gebeurt er met de afspraken die u maakt?

De behandelafspraken worden vastgelegd in uw dossier. Dat betekent dat alle zorgverleners in Bernhoven die bij uw behandeling betrokken zijn, weten wat uw wensen zijn.

Intrekken van uw besluit

Het besluit om niet te reanimeren of andere behandelafspraken die u besproken heeft, kunnen op elk moment door u worden herzien. Wanneer behandelafspraken zijn afgesproken op medische gronden, kan dit besluit niet door u of uw familie worden herzien. Dit valt onder de medische verantwoordelijkheid van de arts).

*Wilsverklaring

Het is belangrijk en verstandig om uw wensen rond behandelbeperking in bepaalde situaties op te schrijven in een wilsverklaring. In zo’n verklaring beschrijft u welke omstandigheden voor u reden zijn om niet te worden gereanimeerd of welke andere behandelbeperkingen u belangrijk vindt. Deze verklaring moet u voorzien van uw naam, datum en handtekening. Dat is belangrijk, omdat een arts alleen mag handelen volgens uw wensen bij een duidelijke en ondertekende verklaring.

**Wat is reanimeren?

Er kan een hartstilstand optreden of de ademhaling stopt. In zo’n geval wordt gestart met reanimatie. Bij reanimatie wordt geprobeerd om het hart en de ademhaling weer op gang te krijgen. Dat gebeurt door middel van hartmassage, kunstmatige beademing, medicijnen of het toedienen van elektrische schokken.

Een reanimatie is een ingrijpende handeling. De kans van slagen is afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de snelheid waarmee de reanimatie wordt opgestart. Als een reanimatie gedeeltelijk slaagt, gaat het hart wel weer kloppen, maar komt de patiënt niet meer goed bij bewustzijn doordat er schade aan de hersenen is opgetreden. In zo’n geval kan de patiënt blijvend invalide zijn.

Heeft u nog vragen?

Deze folder vraagt aandacht voor ene gevoelig onderwerp. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel niet om deze te stellen aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundigen. De verpleegkundige kan voor u altijd een afspraak maken met uw behandelend arts.