Skip to Content

Cliëntenraad, voor jou, door jou!

Bernhoven vindt het belangrijk om te weten hoe patiënten denken over het beleid en de nieuwe ontwikkelingen in het ziekenhuis. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de medezeggenschap van cliënten die in ziekenhuizen worden opgenomen. Met cliënten bedoelen we iedereen die om welke reden dan ook met Bernhoven te maken krijgt. Dat zijn (potentiële) patiënten, hun familie, bezoekers en patiëntenverenigingen. Ook Bernhoven heeft een Cliëntenraad (CR).

Deze folder informeert je over het werk van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat inclusief de voorzitter uit acht leden. Deze leden vertegenwoordigen de cliënten uit het verzorgingsgebied van Bernhoven. De CR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, die werkzaam is binnen het ziekenhuis.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad is een overleg-, advies-, en communicatieorgaan van Bernhoven en komt op voor de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van Bernhoven zijn aangewezen. De CR adviseert de bestuurder en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van waarde zijn. De CR handelt daarbij vanuit het perspectief van cliënten.

Welke aandachtsgebieden heeft de cliëntenraad?

Bij gemeenschappelijk belang kan je denken aan zaken als:

 • Kwaliteit en veiligheid van zorg
 • Facilitair:vrijwilligers, gastvrijheid en maaltijden & hygiëne
 • Patiënten participatie en laaggeletterdheid
 • Organisatie en zorgprocessen

Bevoegdheden

De CR heeft de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de bestuurder. In bepaalde gevallen is de bestuurder verplicht de mening van de CR te vragen. Dat is het geval bij onder andere:

 • het wijzigen van de doelstelling of grondslag van het ziekenhuis
 • het aangaan of verbreken van een samenwerkingsverband met een andere instelling
 • het algemene patiëntenbeleid
 • jaarverslag en begroting

Sommige onderwerpen zijn van zeer groot belang voor cliënten waardoor de stem van de CR zwaar weegt en waarover de CR instemmingsrecht heeft. Over deze onderwerpen kan de bestuurder geen beslissing nemen zonder advies te hebben gevraagd aan de CR. Voorbeelden hiervan zijn:

 • veiligheid
 • kwaliteitsbeleid
 • klachtenregeling

De CR bespreekt maandelijks de gang van zaken in het ziekenhuis met de bestuurder.

Leden van de cliëntenraad

Aan leden van de CR wordt een aantal eisen gesteld:

 • brede belangstelling met betrekking tot de gezondheidszorg
 • bekendheid met Bernhoven
 • ervaring of interesse in hoe een organisatie werkt
 • goed in staat zijn om vanuit het algemeen belang van patiënten de zorg te beoordelen
 • wonen in het verzorgingsgebied van Bernhoven

De CR werkt voor jou, maar ook dóór jou. Periodiek vindt er een wisseling van CR leden plaats. Mocht je interesse hebben in een toekomstige vacature neem dan gerust contact met ons op.

Wat doet de Cliëntenraad niet?

Het uitgangspunt van de CR is het gemeenschappelijke belang van cliënten. Het gaat dus niet om de persoonlijke situatie van één cliënt. Dat hoort thuis bij de betrokken hulpverlener. Klik hier voor informatie over het indienen van persoonlijke klachten of complimenten.

Contact met de cliëntenraad

Jouw mening telt! Heb je adviezen of opmerkingen over de behandeling, verpleging of het verblijf in het ziekenhuis, stuur die dan naar de CR. Naam en contactgegevens zijn alleen nodig als je een reactie wil ontvangen. Je kan reacties per mail sturen naar: clientenraad@bernhoven.nl 

Brieven kan je richten aan: Cliëntenraad Bernhoven, t.a.v ambtelijk secretaris CR, Postbus 707, 5400AS Uden.

Het telefoonnummer van de ambtelijk secretaris is: 0413 - 403842