Skip to Content

Cliëntenraad, voor u, door u!

Inleiding

Bernhoven vindt het belangrijk om te weten hoe de patiënt denkt over het beleid en de nieuwe ontwikkelingen in het ziekenhuis. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC) regelt de medezeggenschap van cliënten die in ziekenhuizen worden opgenomen. Met cliënten bedoelen we iedereen die om welke reden dan ook met Bernhoven te maken krijgt. Dat zijn (potentiële) patiënten, hun familie, bezoekers en patiëntenverenigingen. Ook Bernhoven heeft een cliëntenraad. Deze folder informeert u over het werk van de cliëntenraad.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad (CR) is een overleg-, advies-, en communicatieorgaan van Bernhoven. De CR behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van Bernhoven zijn aangewezen. (Potentiële) Patiënten en patiëntenorganisaties kunnen een beroep doen op de CR. Door de CR kunnen patiënten een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening. De CR adviseert de Algemeen Directeur en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De CR handelt daarbij vanuit het perspectief van cliënten.

Welke onderwerpen behandelt de cliëntenraad?

Bij gemeenschappelijk belang moet u denken aan zaken als:

 • de kwaliteit van zorg
 • bejegening
 • maaltijden
 • hygiëne, gastvrijheid en veiligheid voor patiënten en bezoekers
 • samenwerking met andere instellingen
 • ontspanning
 • wijzigingen in de organisatie
 • de informatievoorziening aan patiënten waaronder het Elektronisch Patiëntendossier
 • verbouw en nieuwbouw

Bevoegdheden

De CR heeft de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Algemeen Directeur. In bepaalde gevallen is de Algemeen Directeur verplicht de mening van de CR te vragen. Dat is het geval bij:

 • het wijzigen van de doelstelling of grondslag van het ziekenhuis
 • het aangaan of verbreken van een samenwerkingsverband met een andere instelling
 • het algemene patiëntenbeleid
 • opheffing, verhuizing of ingrijpende verbouwing van het ziekenhuis

Sommige onderwerpen zijn van zo'n groot belang voor cliënten dat de stem van de CR zeer zwaar weegt. Over deze onderwerpen kan de Algemeen Directeur geen beslissing nemen zonder advies te hebben gevraagd aan de CR. Voorbeelden hiervan zijn:

 • voedingsbeleid
 • veiligheid
 • kwaliteitsbeleid
 • klachtenregeling

De CR bespreekt maandelijks de gang van zaken in het ziekenhuis met de Algemeen Directeur.

Leden van de cliëntenraad

Aan de leden van de cliëntenraad worden een aantal eisen gesteld:

 • brede belangstelling met betrekking tot de gezondheidszorg
 • bekendheid met Bernhoven
 • ervaring of interesse in het reilen en zeilen van een organisatie
 • goed in staat zijn om vanuit het algemeen belang van patiënten de zorg te beoordelen
 • wonen in het verzorgingsgebied van Bernhoven

De CR werkt voor u, maar ook dóór u. Periodiek vindt er een wisseling van CR leden plaats. Mocht u interesse hebben in een toekomstige vacature neem dan gerust contact op.

Wat doet de Cliëntenraad niet?

Uitgangspunt van de CR is het gemeenschappelijke belang van cliënten. Het gaat dus niet om de persoonlijke situatie van één cliënt. Dat hoort thuis bij de betrokken hulpverlener. Als daar aanleiding toe is kunt u met persoonlijke klachten terecht bij PatiëntService. De medewerkers van PatiëntService  kunnen u, als dat nodig is, helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris.

Contact met de cliëntenraad

Uw mening telt. Heeft u adviezen of opmerkingen over de behandeling, verpleging of het verblijf in het ziekenhuis, stuur die dan aan de CR. Uw naam en contactgegevens zijn alleen nodig als u een reactie wilt ontvangen. U kunt uw reactie sturen per mail naar  clientenraad@bernhoven.nl 

Uw brief kunt u richten aan: Cliëntenraad Bernhoven, t.a.v ambtelijk secretaris CR, Postbus 707, 5400AS  Uden. Het telefoonnummer van de ambtelijk secretaris is: 0413 - 40 20 75