Skip to Content

Dialysecentrum Bernhoven

Deze informatie is bedoeld voor cliënten en hun familieleden en informeert u over de gang van zaken, de bijzondere voorzieningen en de mogelijkheden van het dialysecentrum Bernhoven. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen aan de artsen en/of verpleegkundigen van het dialysecentrum.

U bent door uw behandelend internist/nefroloog doorverwezen naar het dialysecentrum. Als u al langer onder behandeling bent bij de internist-nefroloog, heeft u misschien al een gesprek gehad met onze nierfalen verpleegkundigen en een bezoek gebracht aan de afdeling.

Maar het kan ook dat u onverwacht voor een dialysebehandeling moest komen. In dit boekje stellen we in het kort het dialysecentrum aan u voor. Daarna volgt praktische informatie over de gang van zaken het dialysecentrum en de behandelingsmogelijkheden.

Inhoudsopgave

  1. Het dialysecentrum
  2. De nieren
  3. Behandelingsvormen dialyse
  4. Het dialyseteam
  5. Meer weten?

1. Het dialysecentrum

Het dialysecentrum Bernhoven wil optimale medisch-specialistische zorg verlenen naar wens en behoefte van de cliënt. Centraal staan daarbij kwaliteit van zorg, een hoog serviceniveau, klantgerichtheid, respect en behoud van uw zelfstandigheid. Goede zorg betekent dat er zoveel mogelijk met uw wensen rekening wordt gehouden. Behoud van zelfstandigheid betekent onder meer dat u waar mogelijk zelf de keuze bepaalt voor de vorm van therapie: peritoneaal- of hemodialyse. De behandelingen worden uitgevoerd op de juiste plaats en dat is zo dicht mogelijk bij huis, binnen de eigen regio.

Het dialysecentrum is centraal gelegen in het werkgebied van Bernhoven. U vindt het dialysecentrum op route 210.

Het dialysecentrum heeft twintig dialysestations, één acute kamer en één isolatiekamer. Daarnaast is er een behandelkamer waar patiënten getraind kunnen worden in het toepassen van peritoneaal dialyse en een spreekkamer voor diverse doeleinden (carrouselpoli's, nierfalenvoorlichting etc.). De dialysemachines en technieken binnen het dialysecentrum zijn de meest geavanceerde op het huidige gebied van dialyse.

2. De nieren

De nieren zijn twee boonvormige organen, ongeveer zo groot als een vuist. Ze liggen aan beide kanten van de wervelkolom, hoog in de buikholte.

Een gezonde nier zorgt voor de verwijdering van afvalstoffen, de productie van hormonen en het afvoeren van teveel aan vocht uit het lichaam. De afvalstoffen worden voor een belangrijk deel door de nieren met de urine uit het lichaam verwijderd. De nieren houden het lichaam schoon. Werken de nieren niet goed, dan hopen zich teveel afvalstoffen op in het bloed en wordt het lichaam ziek. (niervergiftiging).

Als de werking van de nieren zover achteruit gaat dat dit met medicijnen en dieet niet meer voldoende ondervangen kan worden, moet er een oplossing worden geboden. Die oplossing is de niervervangende therapie: dialyse zorgt ervoor dat het teveel aan afvalstoffen en vocht uit het lichaam worden verwijderd.

Predialyse fase

Het achteruit gaan van de nierfunctie is een proces dat geleidelijk verloopt. Daardoor kan de nefroloog van tevoren aangeven wanneer ongeveer dialyse nodig wordt. De periode waarin de nieren nog wel voldoende werken, maar waarin men weet dat de dialyse eraan gaat komen, wordt de predialysefase genoemd. Dit is de fase waarin u zich voorbereidt op de naderende dialyse.

Acute dialyse

Het kan ook gebeuren dat u onverwacht en onvoorbereid met dialyse gestart bent. Voorlichting over de behandeling wordt dan in overleg met u gegeven.

3. Behandelingsvormen dialyse

Dialyse is de behandeling waarbij het bloed op een kunstmatige manier gezuiverd wordt. Dialyse neemt dus de werking van de nieren over.

In het Dialysecentrum Bernhoven vinden twee vormen van dialyse plaats:

  • Hemodialyse
  • Peritoneaaldialyse

Hemodialyse

Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam gezuiverd door de kunstnier en een dialysemachine. (hemo betekent bloed).

Afhankelijk van uw persoonlijke en medische omstandigheden vindt hemodialyse gemiddeld drie keer per week plaats. Eén behandeling duurt drie tot vijf uur.

Bij de cliënt die gaat dialyseren, wordt een toegang tot de bloedbaan gemaakt. Dat kan een tijdelijke of een blijvende toegang zijn. Via een naald of een slangetje wordt het bloed uit het lichaam door de kunstnier en de dialysemachine gepompt. Hier wordt het bloed ontdaan van afvalstoffen, zouten en vocht. Het gezuiverde bloed stroomt daarna weer terug in het lichaam.

Peritoneaaldialyse

Dit is een behandelingsvorm waarbij een aantal keren per dag, via een slangetje (katheter) vloeistof in de buikholte loopt. De vloeistof blijft een bepaalde periode in de buik. Het buikvlies werkt als een filter. Door deze behandeling raakt het lichaam het teveel aan vocht, zouten en afvalstoffen via het buikvlies (peritoneum) kwijt. Het Nederlandse woord voor peritoneaaldialyse is buikvliesspoeling.

Voor meer uitleg over dit onderwerp kunt een u ook terecht op de website van de Nierstichting: www.nierstichting.nl

4. Afdelingsinformatie

Het dialyseteam

In het Dialysecentrum Bernhoven werken mensen met verschillende deskundigheden samen in een zogenoemd multidisciplinair team. Dit team bestaat uit vier nefrologen (nierspecialisten): drs. J. van de Kerkhof, dr. M. Bleeker, drs. J. Lips en drs. De Waal. Zij hebben zich gespecialiseerd in de mogelijkheden van dialyse.

Daarnaast werken in het centrum gediplomeerde dialyseverpleegkundigen én dialyseverpleegkundigen in opleiding. De dialyseverpleegkundige is gespecialiseerd in alle aspecten van het dialyseren, met name het omgaan met het dialyseapparaat en de patiënten die er gebruik van moeten maken.

Verder is er nauwe samenwerking met het medisch maatschappelijk werk, diabetesverpleegkundigen, diëtisten, voedingsassistenten, technici en een secretaresse/gastvrouw.

De voedingsassitente verzorgt het eten en drinken tijdens de dialyse en informeert naar uw wensen.

De diëtiste begeleidt en geeft instructies over het voorgeschreven dieet. Zij kan u adviezen en tips geven over het klaarmaken van eten.

Leven met een nierziekte kan soms ook andere vragen dan alleen medische oproepen. De medisch maatschappelijk werkers van Bernhoven kunnen u helpen met deze vragen. Als dat nodig is, zijn zij er ook voor de mensen in uw naaste omgeving.

Verblijf

Tijdens uw verblijf in het dialysecentrum kunt u gebruik maken van internet, telefoon, televisie, radio, krant en leesmap. Tijdens de behandeling krijgt u iets te drinken en een kop soep aangeboden. Als u wil, kan er ook een warme maaltijd of broodmaaltijd geserveerd worden.

Heeft u speciale wensen, laat het ons dan weten. U kunt rekenen op een luisterend oor.

Bezoek

Bezoek is van harte welkom. Omdat de behandeling met meerdere cliënten tegelijk plaatsvindt, willen wij wel graag van tevoren met u hierover afspraken maken.

Taxi

Het is gebruikelijk dat u voor een hemodialyse behandeling met een taxi naar het ziekenhuis komt. Voor informatie over hoe het geregeld is met de kosten kunnen uw taxivervoerder en uw ziektekostenverzekering u meer vertellen.

Meenemen voor behandeling

Als u voor een dialysebehandeling naar het dialysecentrum komt, moet u een aantal dingen meenemen. Dat zijn:

  • Sintromitiskaart (indien nodig). Dit is het doseerschema van de bloedverdunners.
  • Geldig identiteitsbewijs

Medicatie

Binnen Bernhoven wordt gewerkt met een digitaal voorschrijfsysteem voor medicatie (Smartmed). Specialisten schrijven hier uw medicatie in voor. Wanneer bij een andere specialist of (huis)arts medicatie wordt gewijzigd, wilt u dit dan doorgeven aan de verpleegkundige of nefroloog? Zo kunnen zij controleren of deze medicatie van invloed is op uw behandeling. Wanneer de nefroloog medicatie aan u voorschrijft, ontvangt u via de verpleegkundige een recept. Zij kunnen dit faxen naar uw apotheek waarna u dit op kunt halen.

Thuis

Mochten zich in de thuissituatie problemen voordoen met betrekking tot de dialyse, neem dan contact op met het dialysecentrum.

Klachten

Bent u niet tevreden over behandeling of verblijf dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreekbaar maken met de arts of verpleegkundige. U kunt daarvoor ook hulp vragen bij de PatiëntService of de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. In de folder Klachten leest u alles over klachtenbehandeling in Bernhoven.

Bereikbaarheid

Het dialysecentrum is bereikbaar via route 210.

Het dialysecentrum is van maandag t/m vrijdag geopend: 7.30 - 19.30 uur.
Telefoon: 0413 - 40 23 50

Buiten deze tijden is het centrum bereikbaar via het centrale nummer van het ziekenhuis:
Telefoon: 0413 - 40 40 40

5. Meer weten?

Wilt u nog meer informatie, dan kunt u contact opnemen met

Ruimte voor vragen