Skip to Content

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

U bent in het ziekenhuis opgenomen omdat dit medisch noodzakelijk was. Na inventarisatie blijkt dat u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg die valt onder de WLZ. De transferverpleegkundige zal voor u een indicatieaanvraag doen bij het CIZ.

Handtekening

Om de indicatie aan te vragen bij het CIZ moet het ziekenhuis informatie over uw gezondheid kunnen geven aan het CIZ. Daarvoor is uw toestemming nodig. U of uw vertegenwoordiger geeft deze toestemming door het zetten van een handtekening op het zogenoemde machtigingsformulier. U krijgt dit formulier van de transferverpleegkundige. Nadat deze handtekening is gezet, wordt dit formulier naar het CIZ gestuurd.

Mogelijke extra kosten tijdens uw ziekenhuisopname

Voor zorg vanuit de WLZ geldt een eigen bijdrage. Er komt een moment dat uw arts aangeeft dat het medisch gezien niet langer nodig is dat u in het ziekenhuis blijft. Als er dan geen plaats voor u is in een andere zorginstelling, kan het zijn dat u in het ziekenhuis moet wachten op een juiste plaats. U ligt dan dus in het ziekenhuis terwijl dat niet nodig is, u ligt dan zogenaamd in een 'verkeerd bed'. Als dit voor u zo is, moet u een eigen bijdrage volgens de WLZ betalen. Meestal duurt het een lange tijd voor u hiervan de rekening(en) ontvangt.

Hoe hoog uw eigen bijdrage wordt, wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK is ook de instantie aan wie u de rekeningen moet betalen. Deze rekening ontvangt u ontvangt eens per vier weken. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website: www.hetcak.nl.

Wat betekent dit voor u?

  • Het ziekenhuis meldt aan het zorgkantoor dat u tijdelijk in het ziekenhuis verblijft, terwijl er geen medische behandeling meer nodig is.
  • Vanaf het moment dat u ‘medisch uitbehandeld’ bent (dus wanneer uw verblijf niet meer medisch nodig is) moet u een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog deze bijdrage is, hangt af van uw inkomen. Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt dan kunt u dit navragen bij het CAK. De rekening van de eigen bijdrage ontvangt u van het CAK.
  • Het ziekenhuis meldt aan het zorgkantoor wanneer uw verblijf in het ziekenhuis beëindigd wordt.
  • Mocht u tijdens het ziekenhuisverblijf zodanig herstellen dat u terug kunt naar uw eigen woonomgeving, dan is de verplichting van de eigen bijdrage afgelopen. Als u met weekendverlof gaat blijft de eigen bijdrage bestaan.
  • Gaat u vanuit het ziekenhuis naar het verpleeghuis dan blijft de verplichting van de eigen bijdrage bestaan.

Overbruggingszorg

Het kan gebeuren dat het verpleeghuis van uw voorkeur nog niet meteen plaats voor u heeft. U wordt dan op de wachtlijst voor opname geplaatst. Is dat het geval, en u kunt de wachttijd niet thuis doorbrengen, dan wordt voor de tussenliggende periode voor u een plek in een ander verpleeghuis gezocht. Deze tijdelijke huisvesting is dan een zogenoemde overbruggingsplaats. U verblijft dan tijdelijk in een ander verpleeghuis totdat er plaats is in het verpleeghuis waar u graag naar toe wilt.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer informatie over uw eigen situatie ten aanzien van de WLZ, dan kunt u contact opnemen met de transferverpleegkundige van Bernhoven: Tel. 0413 – 40 31 10.

Meer informatie

Uitgebreidere informatie over de eigen bijdrage WLZ voor zorg met verblijf kunt u lezen in de folder ´Eigen bijdrage Zorg met Verblijf' deze folder is te downloaden via de internetsite www.hetcak.nl. U bereikt het CAK via telefoonnummer 0800 - 00 87.