Spring naar de content

Dagbehandeling

Algemeen

Binnenkort komt u naar Bernhoven voor een behandeling. Hiervoor wordt u maximaal één dag opgenomen op de afdeling dagbehandeling. In deze folder leest u over de gang van zaken rondom uw behandeling. Specifieke informatie over uw behandeling krijgt u van uw behandelend arts.

Opnamedatum

De afdeling opname planning  informeert u over de datum waarop u wordt opgenomen. Bij een eventuele verhindering en voor het krijgen van algemene informatie over uw opname, kunt u terecht bij de opname planning, telefoonnummer: 0413 - 40 19 17.

Operatievoorbereiding

Spreekuur PPO

Wanneer de verdoving voor uw behandeling door de anesthesioloog wordt toegediend, zijn enkele voorbereidingen noodzakelijk. Deze voorbereidingen vinden plaats tijdens het spreekuur PPO. Op dit spreekuur spreekt u achtereenvolgens een doktersassistente, een verpleegkundige en een anesthesioloog (=arts die voor de verdoving zorgt).
De verdoving die de anesthesioloog zal toedienen is afgestemd op uw gezondheid, conditie en de operatie die u ondergaat. De anesthesioloog schat in welke risico's in uw geval aan de operatie en de verdoving verbonden zijn en laat zo nodig aanvullend onderzoek doen, bijvoorbeeld bloedonderzoek, röntgenfoto of consult andere specialist. Bij medische ingrepen zijn vaak verschillende vormen van verdoving mogelijk. Hoewel u mee kunt beslissen en in veel gevallen zelfs een keuze heeft, is het voor u en degene die opereert niet altijd mogelijk alle consequenties daarvan te overzien. De uiteindelijke vorm van verdoving wordt daarom altijd door de anesthesioloog bepaald. De anesthesioloog die aanwezig is tijdens uw operatie, kan een andere anesthesioloog zijn.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Persoonlijke instructies

Tijdens het gesprek met de verpleegkundige krijgt u uitleg over de gang van zaken rondom de opname. Persoonlijke instructies (over medicijnen, nuchter zijn, ontharen) die u voor de opname moet opvolgen, krijgt u na het gesprek op papier mee naar huis. In totaal duurt het spreekuur ongeveer één uur.

Gang van zaken op de afdeling

Afdelingsregels

Bezoek: De afdeling dagbehandeling heeft géén bezoekregeling (uitzondering daargelaten). Alleen in overleg met de verpleegkundige mag er eventueel één persoon bij u blijven als u hier behoefte aan heeft. Immers de ruimte op de verpleegkamer is zeer beperkt en na de operatie is het voor elke patiënt prettig om rustig bij te kunnen komen.
Mobiele telefoon: Mobiel bellen in Bernhoven is toegestaan. Het ziekenhuis vindt de rust van de patiënten belangrijk. Daarom mag u op sommige plaatsen niet mobiel bellen. Dit wordt ter plekke duidelijk aangegeven. Op de afdeling dagbehandeling is de afspraak dat uw mobiele telefoon op stil staat.

Ontvangst en voorbereiding

Op de afdeling ambulant centrum/dagbehandeling, route 140, meldt u zich bij de balie. Vervolgens neemt u plaats in de wachtkamer van de afdeling. De verpleegkundige neemt nog een keer de gang van zaken met u door en bereidt u voor op uw behandeling.
Afhankelijk van de behandeling krijgt u pijnstillende of rustgevende medicijnen.

Voor u naar de operatie kamer gaat, krijgt u een OK (=operatiekleding)-jasje aan en een eventueel kunstgebit of contactlenzen (alleen bij algehele narcose) moet u uitdoen. Ook eventuele sieraden en piercings moeten verwijderd worden. De te opereren plaats wordt gemarkeerd.

Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar een behandelruimte of het operatiecomplex gebracht. Op het operatiecomplex komt u eerst in de voorbereidingskamer. Hier wordt nagegaan of alle gegevens kloppen en alle voorbereidingen correct zijn.

U krijgt een infuusnaald in de onderarm of op de handrug. Hierop wordt een infuus aangesloten om eventueel medicijnen toe te dienen. Ook worden er enkele elektrodes op uw borst geplakt. De elektrodes registreren het hartritme tijdens de operatie. Verder krijgt u een bloeddrukband om uw arm en een soort knijpertje op uw vinger. Hiermee kan tijdens de operatie de bloeddruk gecontroleerd worden en wordt het zuurstofgehalte in uw bloed in de gaten gehouden.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Gespecialiseerde verpleegkundigen zorgen dat u rustig bijkomt van de operatie. U bent zonodig aangesloten op de bewakingsapparatuur en uw bloeddruk en polsslag worden gecontroleerd. Het is mogelijk dat u na de operatie nog wat extra zuurstof krijgt toegediend via een slangetje. Zodra u voldoende wakker bent en uw situatie stabiel is, haalt de verpleegkundige van de afdeling Dagbehandeling u op en brengt u weer terug naar uw kamer. U kunt zich nog slaperig voelen en af en toe wegdommelen. Dat is normaal.

Eten

Afhankelijk van de behandeling en wijze van verdoven krijgt u in de loop van de dag een broodmaaltijd. Als u weer thuis bent, kunt u meestal weer gewoon eten en drinken. Het wordt duidelijk gezegd als dit niet mag.

Naar huis

Wanneer

De opnameduur varieert van ongeveer twee tot ongeveer acht uur. Als de verdoving voldoende is uitgewerkt, u hebt geplast en alle controles zijn goed dan mag u naar huis. Duurt de behandeling veel langer dan verwacht of er zijn onvoorziene problemen ontstaan, kan het noodzakelijk zijn dat u voor langere tijd moet blijven. U wordt dan overgeplaatst naar een andere afdeling.

Heeft u een algehele narcose gehad, dan mag u 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Als u rustgevende medicatie heeft gehad dan mag u de dag van de behandeling niet aan het verkeer deelnemen. Zorg van tevoren dat u vervoer heeft naar huis. Soms is het noodzakelijk dat degene die u ophaalt, u met een rolstoel naar de uitgang van het ziekenhuis rijdt. Dit wordt aangegeven door de verpleging.

Ontslaggesprek

Voor u naar huis gaat zal de verpleegkundige het volgende meegeven en mededelen:

  • Een afspraak voor poliklinische controle; in de meeste gevallen mag u deze afspraak later zelf plannen met de polikliniek;
  • Soms een brief voor de huisarts, anders krijgt uw huisarts van het ziekenhuis bericht;
  • Instructies voor de komende dagen;
  • Eventueel een recept / Actueel Medicijn Overzicht;
  • Zonodig pleisters of verbandmateriaal.

Adviezen voor thuis

Als u thuis komt, moet u de rest van de dag rustig aan doen; eventueel naar bed gaan. U mag alles eten, als dit niet zo is dan wordt dit duidelijk gezegd. De ervaring leert dat lichte kost het beste bevalt. Het nuttigen van alcoholische dranken is de eerste twaalf uur ongewenst. Ook krijgt u het advies de eerste nacht niet alleen thuis te zijn zodat u zonodig geholpen kunt worden.

Problemen thuis

Wanneer u als gevolg van de behandeling de eerste 24 uur thuis problemen krijgt, neem dan contact op met het ziekenhuis. Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek van de 'specialist'. Als de polikliniek is gesloten en in het weekeinde belt u naar de afdeling spoedeisende hulp. 

  • Telefoonnummer spoedeisende hulp (SEH):  0413 40 10 00
  • Moet u onverhoopt naar de Spoedeisende Hulp van Bernhoven? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

Ontstaan er problemen na één of meerdere dagen, neem dan contact op met uw huisarts of polikliniek van uw specialist.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige tijdens uw opname. Vragen over tijdstip en datum van de behandeling kunt u stellen aan de opname planning.

  • Telefoonnummer opname planning:           
  •  0413 - 40 19 17 ( bereikbaar tussen 10.30 - 11.30 uur )

Ruimte voor eventuele vragen